Engineer-to-Order-toimitusketjun parantaminen lean-ympäristössä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2017-08-28
Department
Major/Subject
Koneenrakennustekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
63+7
Series
Abstract
Tarve tuottaa häiriötöntä sähköä eri teollisuudenalojen yrityksille kasvaa jatkuvasti teknologian ja digitaalisen infrastruktuurin kehittyessä. Diplomityön tutkimuksen kohteena olevan yrityksen tuottamat ratkaisut ovat käytössä usealla eri markkinasegmentillä, jolloin laitteiden käyttökohteet vaihtelevat laajasti. Teknologia-alan tuotteiden kustomointi ei välttämättä ole tuotteen toimittajille enää pelkkä kilpailuetu, tietyillä markkinoilla se on elinehto. Sähköteollisuuden pyrkiessä hyödyntämään massatuotannon etuja on toimitusketjun tehokkuuden kannalta järkevää tuottaa yleispäteviä laitteita, joista asiakkaat valitsevat tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan vaihtoehdon. Toisinaan laitteen vaatimukset ovat niin ainutlaatuisia, että vakiokomponenteista ei ole mahdollista kokoonpanna asiakkaan tarpeita tyydyttävää laitetta. Kustomoidut laitteet vaativat joustavuutta ja nopeaa reagointia koko toimitusketjulta. Tämä diplomityö käsittelee Engineer-to-Order -toimintamallin avulla räätälöityjen laitteiden tilaus-toimitusprosessia Lean-ympäristössä. Tarkoituksena on luoda ETO-laitteille selkeä ja johdonmukainen materiaalinhallintaprosessi hyödyntämällä arvovirtakartoitusta ja Lean-työkaluja hallinnollisiin aktiviteetteihin. Työssä tutkitaan mistä toiminnoista ETO-laitteiden tilaus-toimitusprosessi koostuu ja arvioidaan näiden toimintojen tehokkuutta. Vaikka Lean nähdään usein tuotannon toiminnanohjausmallina, voidaan sen työkaluja soveltaa myös toimiston prosessien parantamiseen ja standardoimiseen, jolloin niissä pitäisi esiintyä virtausta, hukan poistoa ja jatkuvaa parantamista. Diplomityön jälkeen kohdeyrityksellä tulisi olla selkeä kokonaiskuva miten ja mitkä toiminnot vaikuttavat osastojen välillä, jolloin ETO-laitteiden toimitus olisi mahdollisimman sujuva prosessi kaikille toimitusketjun osapuolille ja sidosryhmille.

The need to provide uninterruptable power solutions is at constant growth due to recent developments in technology and digital infrastructures. The target company of this master’s thesis provides solutions to a wide range of market segments where product applications vary widely. The customization of technology products is not necessarily a competitive advantage any more, in certain markets it’s a prerequisite. While electrical industry needs to utilize the advantages of mass production to stay competitive, it is reasonable to produce universally suitable products, from which the customer can choose the best suited option. However, requirements for the solutions are sometimes so unique that it is impossible to assemble the product out of standard components. Supply chain needs to react to changes in product design with agility in order to meet the varying requirements of the customers. This master’s thesis concerns Engineer-to-Order supply chain and its applicability to Lean environment. The purpose of this thesis is to create a clear and consistent material management process for the ETO products by utilizing Value Stream Mapping and Lean tools for administrative activities. This thesis examines which activities are included in the supply chain of ETO products, and assesses the performance efficiency of these activities. Even tough Lean is often seen solely as a manufacturing operations principle , its tools and methods can be applied to improve and standardize also administrative tasks. In these, there should occur flow, elimination of waste and continuous improvement as well. This thesis should provide a clear overall picture of how and which functions and operations affect certain departments. This should enable a smooth supply process for all the different stakeholders.
Description
Supervisor
Niemi, Esko
Thesis advisor
Törmänen, Paavo
Keywords
lean, ETO, VSM, SCM
Other note
Citation