Salibandyyn liittyvät merkitykselliset resurssit identiteetin ja minäkuvan rakentumisessa.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015
Major/Subject
Marketing
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
93
Series
Abstract
TUTKIELMAN TAVOITTEET: Tässä tutkielmassa tutkitaan sitä, mitkä salibandyn resurssit eli osa-alueet ovat merkityksellisiä pelaajien identiteetin rakentumisessa. Kehollisuuteen, kokemuksiin ja identiteettiin liittyvää kirjallisuutta hyödyntäen pyritään luomaan ymmärrystä identiteetin rakentumisen prosessista ja peilata saatuja tuloksia kirjallisuuteen. LÄHDEAINEISTO: Tutkimus suoritetaan puolistrukturoitua haastattelumenetelmää käyttäen. Haastateltavien joukko koostuu yhdeksästä kokeneesta salibandynpelaajasta. Haastattelut analysoidaan diskurssianalyyttisesti ja löydettyjä teemoja sekä yksittäisiä havaintoja peilataan olemassa olevaan kirjallisuuteen. TULOKSET: Ilmeni, että salibandy vaikutti pelaajien identiteettiin suoranaisesti paremmuuden tunteen ja tietynlaisen minuuskäsityksen muodostumisessa sekä toimi myös monille enemmän tai vähemmän tärkeänä osana elämää. Lisäksi kokemukset rakentavat osaltaan minuutta. Kokemuksissa korostuivat äärikokemukset, hyvyyden tai huonouden kokemukset, flow-kokemukset ja haasteiden merkitys pelaajille. Myös joukkue oli tärkeä osa identiteetin rakentumista osana pelaajan elämää ja yhteenkuulumisen kokemuksen takia.
Description
Keywords
salibandy, identiteetti, minuus, kokemukset, kehollisuus, urheilu, joukkue
Other note
Citation