Tilintarkastuksen asiantuntijoiden näkemykset vastuullisuusraporttien varmennuksen haasteista ja kestävyysraportointidirektiivistä (CSRD)

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Accounting
Language
fi
Pages
72+9
Series
Abstract
Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia vastuullisuusraportoinnin varmennuksen haasteita sekä EU:n kestävyysraportointidirektiiviä (CSRD). Tarkoituksena on kartoittaa tilintarkastuksen asiantuntijoiden näkemyksiä varmennuksen haasteista sekä kestävyysraportointidirektiivistä (CSRD),jonka pyrkimyksenä on vastata joihinkin ongelmakohtiin aikaisemmassa sääntelyssä ja yhtenäistää vastuullisuusraportointia EU:ssa. Empiirinen osuus on toteutettu kvalitatiivisella eli laadullisella tutkimusmenetelmällä ja aineistona on seitsemän tilintarkastuksen asiantuntijan haastattelua.Tutkimuskysymykset ovat seuraavanlaiset: 1.) Minkälaisia haasteita yritysvastuuraporttien varmennuksessa on tällä hetkellä? 2.) Minkälaisia näkemyksiä tilintarkastuksen asiantuntijoilla on EU:n vastuullisuusraportointia koskevaan kestävyysraportointidirektiiviin(CSRD) ? Toinen pääkysymys sisältää neljä tutkielman suuntaa ohjaavaa ja rajaavaa alakysymystä, jotka käsittelevät 1.) kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) hyötyjä 2.)kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) haasteita 3.) kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) varmuuden tasoa ja näiden eroja (rajoitettu vs. kohtuullinen varmuus ) sekä 4.)kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) soveltamisalaa sekä pk-sektorin kohtaamia mahdollisia haasteita. Tutkimus on tuonut esille, että vastuullisuustietojen varmennuksen haasteet muodostuvat sen ominaisuuksista kuten laadullisuudesta, monimutkaisuudesta, epämääräisyydestä, vaihtelevuudesta ja subjektiivisuudesta sekä regulaation puutteesta, jotka voivat heikentää varmennuksen luotettavuutta. Kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) odotetaan lisäävän vastuullisuusinformaation vertailukelpoisuutta, yhdenmukaisuutta sekä luotettavuutta. Direktiivin vaatima varmennus myös lisää tietojen luotettavuutta. Haasteita on osaamisen ja resurssien puute sekä tiedon keräys ja uusien prosessien jajärjestelmien kehittäminen. Kohtuullinen varmuus vastuullisuusinformaatiolle on tavoitetaso, joka vaatii yhteismitallisuutta, suurta määrää dataa ja evidenssiä sekä sisäisiä kontrolleja. Osaamisen puutteen vuoksi tulisi kuitenkin aloittaa rajoitetusta varmuudesta. Pk-sektori erityisesti yksityinen tulee kohtaamaan haasteita direktiivin myötä, sillä sen tulee pystyä toimittamaan vastuullisuusinformaatiota toimiakseen suurempien yritysten toimitusketjussa, kilpailutuksissa tai saadakseen edullista rahoitusta. Haasteena pk-sektorille on resurssien, osaamisen ja digitalisaation puute.

This study explores the challenges of assuring sustainability information and perceptions towards the corporate sustainability reporting directive (CSRD). The purpose is to view perspective of the auditing professionals regarding the challenges of assuring sustainability information and perceptions towards the corporate sustainability reporting directive (CSRD). The empirical part has been executed by using a qualitative research method and empirical data consist of seven interviews with auditing professionals. The research questions are as follows: 1.) What are the challenges of assuring sustainability information 2.) What views does the auditing professionals have towards the corporate sustainability reporting directive (CSRD). The second main question contains four sub-questions that guide and limit the direction of the thesis and which discuss topics about 1.) the benefits of the corporate sustainability reporting directive (CSRD) 2.) the challenges of the corporate sustainability reporting directive (CSRD) 3.) the level of assurance of the corporate sustainability reporting directive (CSRD) and differences between limited versus reasonable assurance 4.) the scope of the corporate sustainability reporting directive (CSRD) and possible challenges for the SME sector. The research has brought out the challenges of assuring sustainability information which are related to its characteristics, such as quality, complexity, vagueness, variability and subjectivity, as well as the lack of regulation, which can weaken the reliability of the assurance. The sustainability reporting directive (CSRD) can offer more comparability, consistency and reliability for the sustainability information. The assurance required by the directive also increases the reliability of the information. The challenges are the lack of expertise and resources, as well as the collection of the information and the development of new processes and systems. Reasonable assurance for sustainability information is a target level, which requires a large amount of data and evidence, as well as internal controls. However, one must start with limited assurance. The private SME sector will face challenges along the way, as it must be able to deliver sustainability information as a part of supply chain of larger companies. The challenge for the private SME sector is the lack of resources, knowledge and digitalization.
Description
Thesis advisor
Niemi, Lasse
Keywords
yritysvastuuraportointi, varmennus, ei-taloudellinen raportointidirektiivi (NFRD), kestävyysraportointidirektiiviehdotus (CSRD), sustainability reporting, assurance, non-financial reporting directive (NFRD), corporate sustainability reporting directive (CSRD)
Other note
Citation