Construction Management Concept of a Construction Company

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
83 s. + liitt.
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää NCC:n projektinjohtomallin peruskonsepti. Tutkimuksen teoriaosassa selvitettiin eri projektinjohtomallien teoriaa ja ominaisuuksia sekä käsiteltiin projektinsuunnittelua ja toteutusta. Tutkimuksen empiirisessä osassa analysoitiin neljä NCC:n toteuttamaa projektinjohtorakennusurakkaa. Tutkituissa kohteissa urakkahinnan kiinteän palkkion sisältö oli suppea. Tutkituista kohteista tehtiin johtopäätös, että NCC:n mukaantulo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa on tärkeää koko hankkeen onnistumisen kannalta. Projektinjohtorakennusurakointi ei välttämättä ole rakennusliikkeelle tuottoisinta liiketoimintaa varsinkaan korkeasuhdanteen aikana, jolloin muitakin urakoita olisi saatavilla. Teoriaosan ja empiirisen osan perusteella kehitettiin NCC:n projektinjohtomallia. Perusajatuksena oli se, että rakennushankkeessa on joukko tehtäviä, joiden jako tilaajan ja NCC:n välillä sekä tehtävien maksuperuste sovitaan hankekohtaisesti. Tehtävien jakoa ja maksuperustetta varten tehtiin sopimusneuvotteluissa tarkistettavaksi ja täydennettäväksi liite "Tehtävien jako ja maksuperuste projektinjohtohankkeen eri vaiheissa". Liitteessä projektinjohtohanke jaettiin osiin ( tontti ja rahoitus, hankesuunnittelu, projektisuunnittelu, luonnossuunnittelun ohjaus, projektinjohto, työmaan johto, työmaapalvelut, rakentaminen ja takuuaika ) ja tilaajan ja NCC:n tehtävät hankkeen eri vaiheissa listattiin. NCC:n on mahdollista tarjota rakennuttajakonsultteja ja projektinjohtourakoitsijoita laajempi sisältö palkkion kiinteälle osuudelle. Kiinteä osuus voi sisältää sovitun määrän työmaapalveluja, ja jopa erikseen sovittavat rakennusosat ( ns. laajan kiinteän osuuden projektinjohtorakennusurakka ). Mallin markkinointiargumenteilla perusteltiin mallin edullisuus asiakkaalle. Mallia testattiin todellisessa tarjouksessa. Testauksessa havaittiin, että tarkastettaessa ja täydennettäessä liitettä tehtävät tulevat käytyä läpi tarkasti. Tällöin ei jää epäselvyyksiä tai tulkintaerimielisyyksiä, vaan tehtävien jaosta ja maksuperusteesta tulee yksikäsitteisiä. NCC:n projektinjohtomalli todettiin testauksessa joustavaksi ja muunneltavaksi. NCC:n projektinjohtomallia tulisi testata enemmän ja varsinkin tilaajilta saatua palautetta tulisi käyttää mallin kehitystyössä. Mallin käyttöönotto vaatii NCC:ltä markkinointi- ja myyntiosaamista. Lisäksi asiakastoimintoja sekä ohjaus- ja raportointivälineitä tulisi kehittää. Pelkkä perinteinen urakointiosaaminen ei riitä.
Description
Supervisor
Kiiras, Juhani
Thesis advisor
Wasenius, Kauko
Keywords
project management, projektinjohto, construction management concept, projektinjohtototeutus, management contracting, projektinjohtomalli, tasks, projektinjohtorakennusurakka, price determination, tehtävät, NCC Ltd, hinnanmääritys, NCC
Other note
Citation