Esiselvitys liikennehankkeiden kiinteistömarkkinavaikutuksista

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2020
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
100
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA, 3/2020
Abstract
Tässä tutkimuksessa luodaan kehikko liikennehankkeiden kiinteistömarkkinavaikutusten arvioinnille ja arvioidaan saavutettavuuden vaikutusta asuntojen hintoihin sekä toimistotilojen vuokriin pääkaupunkiseudulla. Tutkimuksessa esitellään mekanismit, joilla liikenneinfrastruktuurihankkeet vaikuttavat kiinteistömarkkinoihin. Erityisesti käsitellään sitä, kuinka liikenneinfrastruktuurin parannukset siirtyvät asuntojen hintoihin ja vuokriin, sekä miten maankäyttö kehittyy liikenneinfrastruktuurin parantuessa. Liikennehankkeiden vaikutuksia asuntojen hintoihin ja toimistotilojen vuokriin pääkaupunkiseudulla arvioidaan hedonisen hintamallin avulla. Saavutettavuutta ja sen muutoksia tarkastellaan koko pääkaupunkiseudun tasolla HSL:n ylläpitämän HELMET-liikenne-ennustemallin avulla. Mallin avulla tuotetaan saavutettavuusindikaattorit pääkaupunkiseudulle vuosina 2008, 2012 ja 2016. Saavutettavuuden muutos todetaan pieneksi suurimmalla osalla pääkaupunkiseutua tarkastellulla ajanjaksolla. Eri vuosien saavutettavuusaineistoja käytetään asuntojen ja toimistotilojen hintamallin robustisuuden tarkasteluun. Asuntojen hinta- ja ominaisuusaineistona käytetään Kiinteistövälitysalan Keskusliiton tietoja asuntojen myyntihinnoista. Toimistotilojen vuokra- ja ominaisuustiedot ovat KTI Kiinteistötiedon ylläpitämästä aineistosta. Saavutettavuudella havaitaan olevan positiivinen yhteys asuntojen hintoihin ja toimistotilojen vuokriin. Yhteys on voimakkaampi toimistotila- kuin asuntomarkkinoilla. Lisäksi yhteyden havaitaan olevan voimakkaampi alueilla, joilla on jo valmiiksi hyvä saavutettavuus. Tuloksia tarkastellaan eri saavutettavuusmuuttujilla, joiden antamat tulokset ovat linjassa toistensa kanssa. Tutkimuksessa esitetään suosituksia liikennehankkeiden kiinteistömarkkinavaikutusten arvioinnista osana liikennehankkeiden arviointia, kuinka tietopohjaa tulisi kehittää arvioinnin parantamiseksi ja jatkotutkimuskysymyksiä tutkimuksen pohjalta. Tutkimusryhmä suosittaa, että kiinteistöjen arvonnousua ei oteta mukaan liikennehankkeiden hyöty-kustannusanalyysiin. Kiinteistöjen arvon muutos liikennehankkeiden seurauksena johtuu liikennehankkeen aiheuttamasta saavutettavuusmuutoksesta ja vastaa hankkeesta saatavia liikenteellisiä hyötyjä. Hankkeiden saavutettavuushyötyjä arvioidaan hyöty-kustannusanalyysissa ja siten hinnan nousun laskeminen mukaan hankkeen hyötyihin johtaisi hyötyjen huomioimiseen kahteen kertaan. Tutkimuksessa ei kyetty tunnistamaan yhtä luotettavaa vaikutuksen suuruutta saavutettavuuden muutosten ja kiinteistömarkkinavaikutusten välille. Kiinteistömarkkinavaikutusten arvioimisesta voi kuitenkin olla hyötyä eri toimijoille vaikutusten hahmottamiseksi. Liikennehankkeiden ja kiinteistömarkkinoiden vuorovaikutuksen tutkimuksen edistämiseksi suositellaan liikennehankkeiden sekä yhdyskuntarakenteen pitkän aikavälin kehitystä analysoivia tapaustutkimuksia ja jälkiarviointeja. Muita tärkeitä tutkimusteemoja ovat mm. liikennehankkeiden ja saavutettavuusmuutosten vaikutusten kohdentuminen eri väestöryhmiin, liikennehankkeiden ja saavutettavuusmuutosten vaikutusten kohdentuminen erityyppisiin yrityksiin, tulosten yleistyminen muille kaupunkiseuduille ja maaseudulle sekä liikennehankkeiden syrjäytymisvaikutukset. Aineistojen taso tutkimuskäyttöön on Suomessa hyvä. Monipuolisemman tutkimuksen mahdollistamiseksi suositellaan kuitenkin, että saavutettavuusaineistojen laskemiseksi koko Suomen tasolla kehitetään työkalu, asuntojen vuokra-aineistoista kehitetään tietokanta, joka kattaa mahdollisimman laajasti erityyppiset vuokra-asunnot ja toimitilojen vuokra-aineistojen saatavuutta tutkimuskäyttöön helpotetaan. Tietoa liikennejärjestelmän ja kiinteistömarkkinoiden vuorovaikutussuhteesta voidaan hyödyntää esimerkiksi liikennehankkeiden rahoitusmallien kehittämisessä, politiikkatoimenpiteiden arvioinnissa, kaavoituspäätöksissä, liikennejärjestelmäsuunnittelussa sekä väestörakenteen muutosten ja sosiaalisen eriytymisen ennakoinnissa.

The study creates a framework for assessing the impacts of transport projects on real estate markets and evaluates the impact of accessibility on housing prices and office rents in the Helsinki metropolitan area. The study presents the mechanisms by which transport infrastructure projects affect the real estate market. It addresses how transport infrastructure improvements translate into house prices and rents, and how land use develops as transport infrastructure improves. The impact of transport projects on housing prices and office rents in the Helsinki metropolitan area is estimated using a hedonic pricing model. Accessibility and its changes are examined using the HELMET traffic forecast model maintained by Helsinki Region Transport. The model produces accessibility indicators for the Helsinki metropolitan area in 2008, 2012 and 2016. The change in accessibility is found to be small for most of the study area during the period under review. The modelled accessibilities from different years are used to examine the robustness of the price model of housing prices and office rents. The price and property data for the housing prices is based on the sales price data from the Central Federation of Finnish Real Estate Agencies. Office space rental and property information is from KTI Property Information. Accessibility is found to have a positive relationship with housing prices and office rents. The connection is stronger in the office market than in the housing market. Furthermore, the connection is found to be stronger in areas that already have a good accessibility. The results are tested with different accessibility variables which show similar results. The study suggests how to assess the real estate market impacts as a part of the evaluation of transport projects and what should be done in order to improve assessment. It also suggests further research questions. The research team recommends that property value increases should not be included in the cost-benefit analysis of transport projects. The change in the value of the property as a result of the transport project is due to the change in accessibility and it corresponds to the direct transport benefits obtained from the project. The direct benefits of a transport project are assessed in the project’s cost-benefit analysis. Thus, including the resulting housing price increase in the benefits of the project, would result in double counting of the benefits. The study could not identify a single reliable effect relating changes in accessibility to changes in housing prices. Nevertheless, assessing the real estate market impact of transportation infrastructure projects can be useful for different actors to understand the project’s effects. In order to increase knowledge on the interaction between transport projects and the real estate market, the research group recommends case studies and ex post evaluations analyzing the long-term development of transport projects and the urban structure. Other important research topics include: the impact of transport projects and accessibility changes on different demographic groups, the impact of transport projects and accessibility changes on different types of businesses, generalising the results to other urban and rural areas, and crowding out effects of transport projects. The quality of the data for research purposes in Finland is good. However, in order to allow for more diverse research, it is recommended that a tool for estimating accessibility data in a national level should be developed, a database on housing rental data should be developed that covers the widest possible range of rental properties, and access to office rental data for research purposes should be made easier. Knowledge on the interaction between the transport system and the property market can be applied, for example, in developing transport financing models, evaluating policy measures, planning decisions, planning transport systems, and anticipating demographic change and social segregation.
Description
Keywords
liikennejärjestelmät, kiinteistömarkkinat, kiinteistömarkkinavaikutukset, liikenneinfrastruktuurihankkeet, saavutettavuus, asuntojen hinnat, toimistotilojen vuokrat, pääkaupunkiseutu
Other note
Citation