Lean-tuotannon soveltaminen vaihtelevassa pienvolyymituotannossa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
[9] + 100 s. + liitt. 4
Series
Abstract
The popularity of Lean production has increased considerably in western industry. Lean production is based on a far-sighted philosophy and operational tools, eliminating non value adding activities and creating customer value with minimal resources. Although today Lean production is applied in numerous areas of industrial manufacturing, it still poses significant challenges for example in high variety and low volume production. This master's thesis was carried out while working in a Finnish technology company. The target production process of the thesis was classified as a process of very low volume, which included a considerable internal and external variation. The main objective of the thesis was to clarify the operation of the production process by applying selected Lean methods. Low production volumes, high variability and project orientation were the challenges in developing a stable production process. One main objective was to eliminate the variability and project orientation from the production process. However, due to the requirements for external flexibility, a small volume production process especially is often compelled to adapt to variable conditions. In the course of the work for the master's thesis the layout of the production process was renewed to serve as the foundation for Lean developments. The production process was introduced to 5S methodology and an extensive storage value project was implemented. Moreover, the main stages of the material handing were separated from production. As a result the operation and the material handling of the production process were improved and inventory levels were decreased. In principle, Lean developments in a production process should be considered holistically. The production process must be adapted to the needs of Lean production and then focused on specific Lean production areas. Ill-considered Lean methods undermine the operation and give rise to opposition to Lean production. On the other hand, a few carefully selected and properly applied Lean methods can significantly improve efficiency. The development of a high variety and low volume production process should include far-sighted goals and focus on qualitative assessment rather than quantitative methods.

Lean-tuotannon suosio on noussut huomattavasti länsimaisessa teollisuudessa. Lean-tuotanto perustuu pitkän tähtäimen filosofiaan ja operatiivisen toiminnan työkaluihin. Lean-tuotannossa minimoidaan arvoa tuottamattomia toimintoja ja pyritään tuottamaan arvoa mahdollisimman vähillä resursseilla. Vaikka Lean-tuotantoa sovelletaan nykyään monilla eri teollisuudenaloilla, tuottaa sen käyttöönotto yhä suuria haasteita esimerkiksi vaihtelevassa pienvolyymituotannossa. Diplomityö suoritettiin työskentelemällä suomalaisessa teknologiateollisuudenalan yrityksessä. Diplomityön kohdetuotantoprosessi luokiteltiin erittäin matalan volyymin tuotannoksi, jossa esiintyi runsaasti sekä sisäistä että ulkoista vaihtelua. Diplomityön päätavoitteena oli selkeyttää kohdetuotantoprosessin toimintaa valikoitujen Lean-menetelmien avulla. Matalat tuotantovolyymit, suuri vaihtelevuus sekä projektilähtöisyys muodostivat lähtökohtaisesti haasteita vakaan tuotantoprosessin kehittämiselle. Ensisijaisesti tuotantoprosessissa pyritään eroon projektilähtöisyydestä ja vaihtelusta, mutta ulkoisten joustavuusvaatimusten takia varsinkin pienvolyymituotannossa joudutaan usein mukautumaan vaihteleviin olosuhteisiin. Diplomityön aikana tuotantoprosessin layout-ratkaisu uudistettiin, mikä toimi perustana Lean-kehityksille. Tuotantoprosessissa otettiin käyttöön 5S-toiminta, eroteltiin pääasiallinen materiaalien käsittely tuotantoprosessista sekä suoritettiin laaja varastoselvitys. Toimenpiteillä selkeytettiin tuotantoprosessin toimintaa, parannettiin valmistustoiminnan ja materiaalien oikea-aikaista ajoittamista sekä pienennettiin tuotantoprosessin varastotasoja. Lean-kehityksessä tuotantoprosessia tulee tarkastella kokonaisuutena. Tuotantoprosessia tulee muokata Lean-toimintaa varten ja painottua ensisijaisesti tiettyihin Lean-tuotannon osa-alueisiin. Harkitsemattomat Lean-muutokset heikentävät toimintaa ja aiheuttavat negatiivisia asenteita Leania kohtaan. Sen sijaan jo muutamillakin tarkoin valituilla ja oikein sovelletuilla Lean-menetelmillä toimintaa voidaan tehostaa merkittävästi. Vaihtelevan pienvolyymituotannon kehittämisessä tulee asettaa pitkänäköisiä tavoitteita ja painottua kvalitatiiviseen arviointiin kvantitatiivisten menetelmien sijasta.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Rahtu, Antti
Keywords
Lean production, Lean-tuotanto, low volume, pienvolyymituotanto, variation, vaihtelu, layout planning, layout-suunnittelu, Lean-project, Lean-projekti
Other note
Citation