Cost-efficient response time optimization of analytical measurement processes of a clinical laboratory

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2018-06-18
Department
Major/Subject
Translational Engineering
Mcode
ELEC3023
Degree programme
AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013)
Language
en
Pages
6+42
Series
Abstract
As a result of increased demand, difficulties had been noticed at the department of therapeutic drug monitoring, abused drug and doping analysis (HuLaDo) of United Medix Laboraatories Ltd (Medix) in keeping the response times promised to customers. A few different measures had been proposed in order to decrease these response times, but the relative effectiveness of the measures were still unclear. This thesis aims to model the sample analysis process at HuLaDo as an Integer Linear Programming problem. By simulating the model using the MATLAB software by MathWorks information can be acquired to help in decision making. The main goals are to find information about how these different proposed measures would affect both the response times and the overall cost-effectiveness of the process. The results seem positive, although more qualitative than quantitative as a result of few simulations. The results show that the problem formulation is suitable to model the sample analysis process.

Som en följd av ökad efterfrågan, hade svårigheter noterats vid avdelningen för terapeutisk läkemedelsövervakning, drogmissbruk- och dopinganalytik (HuLaDo) vid Förenade Medix Laboratorier Ab (Medix) med att hålla de responstider som lovats åt kunder. Några olika åtgärder hade föreslagits för att minska dessa responstider men åtgärdernas relativa effekter var fortfarande oklara. Denna avhandling ämnar modellera analytikprocessen vid HuLaDo som ett heltalsprogrammeringsproblem. Genom att simulera modellen med hjälp av MATLAB-mjukvaran från MathWorks fås information som kan hjälpa till med beslutsfattande. Huvudmålen är att hitta information om hur dessa olika föreslagna åtgärder skulle påverka både responstiderna och processens kostnadseffektivitet. Resultaten verkar positiva, trots mer kvalitativa än kvantitativa som ett resultat av få simuleringar. Resultaten påvisar att problemformuleringen lämpar sig för att modellera analytikprocessen.
Description
Supervisor
Laurila, Tomi
Thesis advisor
Leinonen, Antti
Keywords
Integer Linear Programming (ILP), linear programming, response time, scheduling
Other note
Citation