Outsourcing and in-housing corporate real estate management - Aligning service providers to meet corporate strategies of technology companies

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2024-01-22
Department
Major/Subject
Real Estate Economics
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Real Estate Economics (REC)
Language
en
Pages
71+2
Series
Abstract
The aim of this study is to investigate how CREM outsourcing and in-housing practices have changed during the pandemic, why these changes have happened and from there understand how CREM service providers can adapt to the changes. The thesis includes a literature review, where previous literature about CREM outsourcing and in-housing practices is studied. As well as empirical research done as a qualitative and multiple-case study with semi-structured interviews of technology companies on how they outsource and in-house CREM, what the changes in outsourcing and in-housing practices has been recently and why these changes have happened. The results from the interview study are then reviewed together with service providers to be able to make process maps on how service providers can align to the changes in outsourcing and in-housing practices. One of the main findings from the interview study was that COVID-19 pandemic brought shifts in CREM outsourcing and in-housing practices, accentuating the need for global partnerships, increased monitoring of user satisfaction, flexibility in resource usage and considerations of employee turnover. Another finding was that there is more than just the pandemic that affects changes in outsourcing and in-housing practices. For the established companies the company culture, organisational structure, personnel, and management changes and mergers showed to have a significant role in a company's ability to outsource CREM services. Inter-views also showed that growth companies face distinct challenges in outsourcing due to evolving decision-making processes, portfolios, and CREM structures. Cost savings, global market presence, and expert knowledge were identified as primary reasons for outsourcing, supplemented by factors such as the need for innovation, lack of internal resources, and marginal knowledge of specific areas. To in-house CREM comes from a desire for full control over CREM development and having internal alignment with the core business. Alignment on company values and strategy was seen as the main importance for service providers to be able to adapt to the changes of in-housing and outsourcing CREM.

Syftet med arbetet är att undersöka hur förefastighetsförvaltningen organisering med interna och externa resurser har förändrats under pandemin, varför dessa förändringar har skett och därifrån förstå hur tjänsteleverantörer kan anpassa sig till förändringarna. Arbetet inkluderade en litteraturgenomgång, där tidigare litteratur om företagsfastighetsförvaltnings organisering med interna och externa resurser studerades. Samt en empirisk forskningsdel, genomförd som en kvalitativ och multi-fallstudie med semistrukturerade intervjuer av företag inom teknik om hur de organiserar företagsfastighetsförvaltningen, vilka förändringar i organisering med interna och externa resurser som har skett nyligen och varför dessa förändringar har skett. Resultaten från intervjustudien granskas tillsammans med tjänsteleverantörer för att kunna göra strategiplaner för hur tjänsteleverantörer kan anpassa sig till dessa förändringar. Ett av resultaten från intervjustudien var att COVID-19-pandemin medförde förändringar i användning av interna och externa resurser, vilket skapade behovet av globala partnerskap, ökad övervakning av användarnöjdhet, flexibilitet i resursanvändning och hänsyn till anställda omsättning. En annan bemärkelse var att det är mer än bara pandemin som påverkar förändringar i organisering med interna och externa resurser. För etablerade företagen visade sig företagskulturen, organisationsstrukturen, personal- och ledningsförändringar ha en betydande roll i företagets förmåga att utkontraktera fastighetstjänster. Intervjuer visade också att de växande företagen står inför distinkta utmaningar vid utkontraktering på grund av oetablerade beslutsprocesser, portföljer och förvaltningsstrukturer. Kostnadsbesparingar, global marknadsnärvaro och expertkunskap identifierades som primära orsaker till utkontraktering, kompletterat med faktorer som behov av innovation, brist på interna resurser och marginell kunskap om specifika områden. Internt organiserad förvaltning kom från önskan om att ha kontroll över utvecklingen och att viljan att ha intern anpassning till företagets kärnverksamhet. Anpassning av företagets värderingar och strategi ansågs vara den viktigaste för att tjänsteleverantörer ska kunna anpassa sig till förändringarna.
Description
Supervisor
Jylhä, Tuuli
Thesis advisor
Penttinen, Niko
Keywords
outsourcing, in-housing, corporate real estate managment, corporate real estate, service providers, covid-19 pandemic
Other note
Citation