Puheohjatut käyttöliittymät

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Informaatiotekniikka
Mcode
Tik-61
Degree programme
Language
fi
Pages
91
Series
Abstract
Työssä suoritetaan katsaus kaupallisiin puheentunnistusjärjestelmiin ja tutustutaan ihmisen puheentuottamis- ja kuulemisprosesseihin sekä puheentunnistusjärjestelmissä käytettyihin menetelmiin. Lisäksi työssä on toteutettu yksinkertainen puheohjausjärjestelmä, joka toimii rajoitetulla sanastolla ja tunnistaa irrallisia komentosanoja. Järjestelmää varten on toteutettu kevyt ja nopea itseorganisoituvia karttoja käyttävä puheentunnistin. Piirteinä tunnistimessa on käytetty auditiivista spektriä. Auditiivinen spektri on signaalin taajuustason analyysiin perustuva vektori, jonka muodostamisessa pyritään väljästi mukailemaan puhesignaalin käyttäytymistä kuulemisprosessissa ja huomioidaan joitakin peittoilmiöiden kaltaisia kuulon erityispiirteitä. Tässä työssä toteutetussa puheentunnistimessa auditiivista spektriä käytettiin piirrevektorina sellaisenaan sekä yhdessä peräkkäisten spektrien differenssivektorin kanssa. Toteutettu puheentunnistin käyttää ensisijaisena luokittimena itseorganisoituvaa karttaa. Signaalin aikaikkunaa kohden laskettu piirrevektori syötetään etukäteen opetetulle kartalle, jonka neuronien etäisyydet kuhunkin piirrevektoriin summataan painotetusti koko sanan ajalta. Tunnistus suoritetaan tuloksena syntyvää neuronien etäisyyksien summavektoria ja toista itseorganisoituvaa karttaa tai NN-luokitinta käyttäen.
Description
Supervisor
Oja, Erkki
Thesis advisor
Lappalainen, Harri
Keywords
speech controlled user interfaces, puheohjatut käyttöliittymät, self-organizing map, itseorganisoiva kartta, auditive spectrum, auditiivinen spektri,
Other note
Citation