Development of fire simulation models for radiative heat transfer and probabilistic risk assessment

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Faculty of Information and Natural Sciences | Doctoral thesis (article-based)
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008-06-06
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
103, [82]
Series
VTT publications, 683
Abstract
An essential part of fire risk assessment is the analysis of fire hazards and fire propagation. In this work, models and tools for two different aspects of numerical fire simulation have been developed. The primary objectives have been firstly to investigate the possibility of exploiting state-of-the-art fire models within probabilistic fire risk assessments and secondly to develop a computationally efficient solver of thermal radiation for the Fire Dynamics Simulator (FDS) code. In the first part of the work, an engineering tool for probabilistic fire risk assessment has been developed. The tool can be used to perform Monte Carlo simulations of fires and is called the Probabilistic Fire Simulator (PFS). In Monte Carlo simulation, the simulations are repeated multiple times, covering the whole range of variability of the input parameters and thus resulting in a distribution of results covering what can be expected in reality. In practical applications, advanced simulation techniques based on computational fluid dynamics (CFD) are needed because the simulations cover large and complicated geometries and must address the question of fire spreading. Due to the high computational cost associated with CFD-based fire simulation, specialized algorithms are needed to allow the use of CFD in Monte Carlo simulation. By the use of the Two-Model Monte Carlo (TMMC) technique, developed in this work, the computational cost can be reduced significantly by combining the results of two different models. In TMMC, the results of fast but approximate models are improved by using the results of more accurate, but computationally more demanding, models. The developed technique has been verified and validated by using different combinations of fire models, ranging from analytical formulas to CFD. In the second part of the work, a numerical solver for thermal radiation has been developed for the Fire Dynamics Simulator code. The solver can be used to compute the transfer of thermal radiation in a mixture of combustion gases, soot particles and liquid droplets. The radiative properties of the gas-soot mixture are computed using a RadCal narrow-band model and spectrally averaged. The three-dimensional field of radiation intensity is solved using a finite volume method for radiation. By the use of an explicit marching scheme, efficient use of look-up tables and relaxation of the temporal accuracy, the computational cost of the radiation solution is reduced below 30% of the total CPU time in engineering applications. If necessary, the accuracy of the solution can be improved by dividing the infrared spectrum into discrete bands corresponding to the emission bands of water and carbon dioxide, and by increasing the number of angular divisions and the temporal frequency. A new model has been developed for the absorption and scattering by liquid droplets. The radiative properties of droplets are computed using a Mie-theory and averaged locally over the spectrum and presumed droplet size distribution. To simplify the scattering computations, the single-droplet phase function is approximated as a sum of forward and isotropic components. The radiation solver has been verified by comparing the results against analytical solutions and validated by comparisons against experimental data from pool fires and experiments of radiation attenuation by water sprays at two different length scales.

Paloriskien arvioinnissa on olennaista palon seurausten ja leviämismahdollisuuksien analysointi. Tässä työssä on kehitetty tulipalojen numeerisen simuloinnin malleja ja työkaluja. Työn päätavoitteita ovat olleet palosimuloinnin parhaimpien laskentamallien hyödyntäminen todennäköisyyspohjaisessa paloriskien arvioinnissa sekä laskennallisesti tehokkaan säteilylämmönsiirron ratkaisijan kehittäminen Fire Dynamics Simulator -ohjelmaan. Työn ensimmäisessä osassa on kehitetty insinöörikäyttöön soveltuva, Probabilistic Fire Simulator (PFS) -niminen työkalu paloriskien arviointiin. PFS-työkalulla tulipaloa voidaan tutkia Monte Carlo -menetelmällä, jossa simulointeja toistetaan useita kertoja satunnaisilla syöteparametrien arvoilla, jolloin yksittäisen numeroarvon sijaan tuloksena saadaan tulosten jakauma. Käytännön sovelluksissa tarvitaan numeeriseen virtauslaskentaan perustuvia simulointimenetelmiä, koska simuloitavat tilavuudet ovat suuria ja monimutkaisia ja koska niissä pitää pystyä simuloimaan palon leviämistä. Monte Carlo -menetelmän toteutuksessa on tällöin käytettävä tehtävään sopivia erikoismenetelmiä, koska virtauslaskenta on laskennallisesti raskasta ja aikaa vievää. Tässä työssä kehitetyn Kahden mallin Monte Carlo -menetelmän avulla laskentaa voidaan nopeuttaa yhdistämällä kahden eritasoisen mallin tulokset. Nopeasti ratkaistavan mutta epätarkan mallin tuottamia tuloksia parannetaan hitaammin ratkaistavan mutta tarkemman mallin avulla. Menetelmää on testattu erilaisilla palomallien yhdistelmillä aina analyyttisistä kaavoista virtauslaskentaan asti. Työn toisessa osassa on kehitetty säteilylämmönsiirron numeerinen ratkaisija Fire Dynamics Simulator -ohjelmaan. Ratkaisija laskee säteilyn etenemistä palokaasuja, nokea ja nestepisaroita sisältävässä väliaineessa. Palokaasujen ja noen muodostaman seoksen säteilyominaisuudet lasketaan keskiarvoistamalla RadCal-kapeakaistamallin tulokset aallonpituuden yli. Lämpösäteilyn eteneminen ratkaistaan säteilylämmönsiirron kontrollitilavuusmenetelmällä. Säteilyratkaisijan vaatima laskenta-aika saadaan alle 30 %:iin kokonaislaskenta-ajasta käyttämällä eksplisiittistä ratkaisumenetelmää ja tehokkaita taulukkohakuja sekä luopumalla ratkaisun aikatarkkuudesta. Tarkkuutta voidaan tarvittaessa parantaa jakamalla tarkasteltava aallonpituusalue veden ja hiilidioksidin tärkeimpiä absorptiokaistoja vastaaviin osiin sekä tihentämällä diskretointia avaruuskulman ja ajan suhteen. Työssä on kehitetty uusi laskentamalli nestepisaroiden ja säteilyn vuorovaikutukselle. Pisaroiden säteilyominaisuudet lasketaan Mie-teorian avulla ja keskiarvoistetaan sekä spektrin että pisarakokojakauman yli. Yksittäisen nestepisaran sirottaman energian vaihefunktiota approksimoidaan eteenpäin siroavien ja isotrooppisten komponenttien summana. Säteilyratkaisijaa on testattu vertaamalla laskettuja tuloksia analyyttisiin ja kokeellisiin tuloksiin.
Description
Keywords
fire simulation, Monte Carlo simulation, probabilistic risk assessment, thermal radiation, verification, validation
Other note
Parts
  • Simo Hostikka and Olavi Keski-Rahkonen. 2003. Probabilistic simulation of fire scenarios. Nuclear Engineering and Design, volume 224, number 3, pages 301-311. [article1.pdf] © 2003 Elsevier Science. By permission.
  • Simo Hostikka, Timo Korhonen, and Olavi Keski-Rahkonen. 2005. Two-model Monte Carlo simulation of fire scenarios. In: D. Gottuk and B. Lattimer (editors). Proceedings of the Eighth International Symposium on Fire Safety Science (IAFSS 2005). Beijing, China, 18-23 September 2005. International Association for Fire Safety Science, pages 1241-1252. [article2.pdf] © 2005 International Association for Fire Safety Science. By permission.
  • J. E. Floyd, K. B. McGrattan, S. Hostikka, and H. R. Baum. 2003. CFD fire simulation using mixture fraction combustion and finite volume radiative heat transfer. Journal of Fire Protection Engineering, volume 13, number 1, pages 11-36. [article3.pdf] © 2003 Society of Fire Protection Engineers. By permission.
  • Simo Hostikka, Kevin B. McGrattan, and Anthony Hamins. 2003. Numerical modeling of pool fires using LES and finite volume method for radiation. In: D. D. Evans (editor). Proceedings of the Seventh International Symposium on Fire Safety Science (IAFSS 2003). Worcester, MA, USA, 16-21 June 2003. International Association for Fire Safety Science, pages 383-394. [article4.pdf] © 2003 International Association for Fire Safety Science. By permission.
  • Simo Hostikka and Kevin McGrattan. 2006. Numerical modeling of radiative heat transfer in water sprays. Fire Safety Journal, volume 41, number 1, pages 76-86. [article5.pdf] © 2006 Elsevier Science. By permission.
Citation
Permanent link to this item
https://urn.fi/urn:nbn:fi:tkk-012606