Effects of European mobile network operators' acquisitions on value creation

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
vii + 71
Series
Abstract
The purpose of this study is to improve the current understanding of mergers and acquisitions in the telecommunications industry. The research objective of this thesis is twofold. First, to examine whether mobile network operators can create value for shareholders through acquisitions. Second, to assess whether the value creation depends on relative size of the target to the acquirer, cultural distance between them, the target relatedness in the value chain, and the share of government ownership in the target firm. The research questions are operationalised through five hypotheses. The shareholder value creation is examined by using the event study method. In the method, variation of the acquirer company's stock price is measured at the acquisition announcement date. Abnormal returns stemming from the announcement arise when the stock price differs from the value that the capital asset pricing model predicts. The other hypotheses related to the sources behind these abnormal returns and they are tested by conducting multivariate regression analysis. The final sample consists of 308 mergers and acquisitions carried out in the telecommunications industry in Europe between 1996 and 2008. The data was gathered from several sources. The acquisition events, stock prices and financial information were obtained from Thomson ONE Banker database. Other sources consist of company annual statements, press releases, websites as well as Lexis-Nexis and ORBIS databases. A mobile network operator can achieve excess rectums acquisition only if the target is also a mobile network operator. Increase in relative size of the target has a positive impact on acquirer's returns but the result is not statistically significant. The high level of government ownership in the target company has positive and statistically significant association with the abnormal returns. The privatisation of the state-owned mobile network operators has decreased the prices of telecommunication services and given an impetus to the technological development in the industry. The empirical evidence of this study shows that privatisation has also benefited the shareholders of the operators which acquired the state-owned companies.

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on parantaa nykyistä ymmärrystä tietoliikennetoimialalla tapahtuvista yritysjärjestelyistä. Tutkimuksen tavoite on kaksijakoinen. Ensimmäisenä tavoitteena on tutkia, pystyvätkö matkapuhelinverkko-operaattorit kasvattamaan osakkeenomistajien arvoa yritysjärjestelyiden avulla. Toisena tavoitteena on arvioida, määräytyykö arvon kasvaminen kohteen ja hankkijan välisestä kokoerosta, näiden välisestä kulttuurisesta erosta, kohteen asemasta arvoketjussa ja valtio-omistuksen osuudesta kohteessa. Tutkimustavoitteista johdetaan viisi hypoteesia. Osakkeenomistajien arvonnousua analysoidaan käyttämällä tapahtumatutkimusmenetelmää. (engl. event study method). Siinä hankkijayrityksen osakehinnan muutosta mitataan yritysjärjestelyn ilmoitushetkellä. ilmoituksesta johtuva normaalista poikkeava tuotto syntyy, kun osakkeen hinta eroaa capital asset pricing -mallin ennustamasta arvosta. Muut hypoteesit liittyvät normaalista poikkeavien tuottojen syihin ja niitä testataan monimuuttujaregressioanalyysin avulla. Lopullinen aineisto koostuu 308 eurooppalaisesta yritysjärjestelystä tietoliikennetoimialalla vuosien 1996 ja 2008 välillä. Tieto kerättiin useista eri lähteistä. Yritysjärjestelytapahtumat, osakekurssit ja taloudellinen informaatio hankittiin Thomson ONE Banker tietokannasta. Muita lähteitä olivat yritysten tilinpäätökset, lehdistötiedotteet ja www-sivut sekä Lexis-Nexis ja ORBIS tietokannat. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että matkapuhelinverkko-operaattori pystyy saavuttamaan normaalista poikkeavia tuottoja ainoastaan, jos kohdeyritys on myös matkapuhelinverkko-operaattori. Kohteen ja hankkijan välisen koon kasvulla on vahva positiivinen yhteys hankkijan arvon muodostumiseen mutta tulos ei ole tilastollisesti merkittävä. Valtion omistuksen korkealla tasolla kohdeyrityksessä on positiivinen ja tilastollisesti merkitsevä vaikutus normaalista poikkeaviin tuottoihin. Valtio-omisteisten operaattorien yksityistäminen on laskenut tietoliikennepalvelujen hintoja ja vauhdittanut teknologista kehitystä toimialalla. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että yksityistäminen on näiden lisäksi hyödyttänyt valtio-omisteisia yrityksiä hankkineiden operaattorien osakkeenomistajia.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki
Keywords
mergers, sulautuminen, acquisitions, yrityshankinta, M&A, M&A, telecommunications industry, tietoliikennetoimiala, value creation, arvon muodostus
Other note
Citation