Energian- ja vedenkäytön tehostaminen opiskelija-asumisessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
[6] + 150 + [31]
Series
Abstract
Energy use and the resulting problems, such as greenhouse gas emissions, cause significant costs globally on an environmental-, society-, household- and individual level. Finland is on the higher end regarding household energy use and emissions. This is mainly due to the fact that housing has a major influence on the climate impacts of Finnish households. Due to the increasing use of energy and the resulting problems goals have been set internationally and nationally. Investment-and use related measures as well as measures that influence the behaviour of people are needed to reach these goals. During the last decades household energy use and the different ways to have an influence on it have been important areas of research. However, many studies have focused on producing more energy efficient technologies and buildings as well as supporting individuals and households to acquire these. On the other hand habits and behaviour of individuals and households have received much less attention. The latter seem to play a huge role in the consumption of tenants and households and the subject has also been studied less, especially regarding student housing and other such forms of housing where the tenants don't usually pay for their energy consumption. In this thesis energy and water use as well as ways to make these more efficient were studied for example by examining various behavioural means that could promote the efficient use of energy and water. According to a survey done to the tenants most of the respondents supported the efficient use of energy and water, at least on an attitudinal level, if they themselves don't incur any costs of this. The results of the survey, related literature, expert interviews as well as a variety of workshops and seminars were used as a basis for designing competitions, which promoted efficient use of energy and water. Several different interventions were used in the competitions, for example information such as signs promoting smart and comfortable living, competitive situation, engagement and feedback. Their function was to motivate the tenants to change their behaviour to be more efficient. Two competitions were held at different locations: house-specific as well as apartment-specific. The results were analysed by statistical methods by using SPSS software. The competitions raised interest among the tenants, and left a largely positive picture. The house-specific consumption feedback in connection with other interventions didn't seem to change the behaviour of the participants of the first competition to be more efficient. However, in the second competition the apartment-specific consumption feedback in connection with other interventions did seem to work. The participants of the second competition were able to drop their electricity consumption on an average by over 4.5 percent.

Energiankäyttö ja siitä aiheutuvat ongelmat, kuten kasvihuonekaasupäästöt aiheuttavat maailmanlaajuisesti huomattavia kustannuksia niin ympäristön, yhteiskunnan, kotitalouden kuin yksilönkin tasolla. Suomi on kärkikastissa kotitalouksien energian käytön ja päästöjen osalta, sillä asumisen osuus maamme kotitalouksien kaikista ilmastovaikutuksista on valtava. Yhä kasvavan energiankäytön ja siitä aiheutuvien ongelmien vuoksi on asetettu kansainvälisesti ja kansallisesti erilaisia tavoitteita. Niihin pääseminen vaatii energiankäytön tehostamiseen ja energian käytöstä aiheutuvien ongelmien vähentämiseen tähtääviä niin investointi- ja käyttöteknisiä keinoja kuin käyttäytymiseen vaikuttavia keinoja. Viimeisten vuosikymmenten aikana kotitalouksien energiankäyttö sekä erilaisilla keinoilla siihen vaikuttaminen ovatkin olleet tärkeitä tutkimuskohteita, mutta tutkimukset ovat tuoreimpia tutkimuksia lukuun ottamatta keskittyneet energiatehokkaampien teknologioiden ja rakennusten tuottamiseen sekä yksilöiden ja kotitalouksien kannustamiseen näiden hankkimiseksi esimerkiksi käyttötottumusten ja käyttäytymisen sijaan. Jälkimmäiset näyttävät kuitenkin olevan merkittävässä roolissa asukkaiden ja kotitalouksien kulutuksen osalta ja aihetta on myös tutkittu vähemmän, etenkin opiskelija-asumisen ja muiden sellaisten asumismuotojen osalta, joissa asukas ei usein itse maksa energiankulutuksestaan. Tässä työssä tutkittiin energian- ja vedenkäyttöä sekä niiden tehostamista opiskelija-asumisessa esimerkiksi perehtymällä erilaisiin käyttäytymiseen vaikuttaviin keinoihin, joilla näitä pystyttäisiin tehostamaan. Asukkaille tehdyn kyselyn perusteella suurin osa vastaajista tuki energian- ja vedenkäytön tehostamista ainakin asennetasolla, jos itselle ei tas18 aiheudu kustannuksia. Kyselyn tulosten sekä aiheeseen liittyvän kirjallisuuden, asiantuntijahaastatteluiden sekä erilaisten työpajojen ja seminaarien perusteella suunniteltiin energian- ja vedenkäytön tehostamista koskevat ja siihen pyrkivät kilpailut. Niissä käytettiin monia eri interventioita, kuten tiedottamista esimerkiksi viisaan ja viihtyisän asumisen opasteilla, kilpailuasetelmaa, sitoutumista ja palautetta. Niillä pyrittiin motivoimaan asukkaita muuttamaan heidän käyttäytymistään energian- ja vedenkäyttöä tehostavammaksi. Kilpailuita järjestettiin eri kohteissa kaksi: talo- sekä asuntokohtainen, joiden tuloksia analysoitiin tilastollisilla menetelmillä SPSS-ohjelmistoa käyttäen. Ne herättivät mielenkiintoa asukkaiden keskuudessa ja jättivät pääosin positiivisen kuvan. Ensimmäisen kilpailun talokohtainen kulutuspalaute yhdistettynä muihin interventioihin ei näyttänyt saavan aikaan käyttäytymisen muuttumista energian- ja veden käyttöä tehostavaksi. Toisen kilpailun asuntokohtainen kulutuspalaute yhdistettynä muihin interventioihin näytti puolestaan toimivan, sillä kilpailuun osallistujat tehostivat sähkönkäyttöään keskimäärin yli 4,5 %:a.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Valkjärvi, Heikki
Kyrö, Riikka
Keywords
household energy and water use, kotitaloudet, efficiency, energian- ja vedenkäyttö, student housing, tehostaminen, opiskelija-asuminen
Other note
Citation