Valutuotteen valmistuseräkoon optimointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Valimotekniikka
Mcode
Kon-80
Degree programme
Language
fi
Pages
79 s. + liitt. 2 s.
Series
Abstract
Valutuotteen valmistuseräkoon optimoinnilla tarkoitetaan laskentamallia, jonka tavoitteena on saada määriteltyä valimoissa kappale- ja työpistekohtaisesti mahdollisimman edullinen valmistuseräkoko, joka huomioi työpisteen kapasiteetin, läpimenoajan ja muut mahdolliset tuotantoon vaikuttavat tekijät. Tärkeimpänä syynä optimointiin ovat taloudelliset näkökulmat nykypäivän kovassa, globaalissa kilpailutilanteessa, jossa kaikkia kustannuksia pyritään alentamaan. Yksittäiselle työpisteelle optimointi onnistuukin helposti, mutta muiden, tähän työpisteeseen suoraan sidoksissa olevien työpisteiden osalta, laskenta vaatiikin jo moniulotteisuutta. Tutkimuksessa kävivät ilmi valimoteollisuuden alkupään työpisteiden ja työvaiheiden vahvat sidokset ja vaikutukset toisiinsa. Valumuotinvalmistuslinja käsittää normaalissa automaattivalimossa useita erilaisia työpisteitä, ja niiden yksittäiset taloudelliset vaikutukset moninkertaistuvat, kun kaikki linjan osat lasketaan yhteen. Yhdenkin linjan osan toiminnan hidastuessa tai pysähtyessä, kertautuvat muuttuvien kustannusten työvoimaosuudet suhteessa sidosryhmässä olevien linjojen henkilöstön määriin ja sitä kautta heikentävät tuotteen kannattavuutta. Muotinvalmistuslinjan Lisäksi avainasemassa ovat valimoissa sulatot. Niiden kapasiteetin täytyy luonnollisesti pystyä vastaamaan koko sisällä olevaa tilauskantaa, mutta myös yksittäisiä tuotantoeriä kuormitettaessa. Valulinjan odottaessa sulatolta sulaerän toimitusta, on koko alkupään tuotanto pysähdyksissä aina hiekanvalmistuksesta valujen linjasinkoukseen saakka. Työssä painotettiin kaavauslinjan ja sulaton maksimikapasiteettien perusteella tapahtuvaa valmistuseräkoon laskentaa, mutta sama malli on käyttökelpoinen myös keernanvalmistuksessa, hionnassa, maalaustyövaiheissa ja lämpökäsittelyssä. Myös minimieräkoon laskenta voidaan tehdä samalla periaatteella ja se onkin hyödyllinen työvaiheissa, joissa on pitkät asetusajat. Saadun mallin perusteella voidaan laskenta halutessa automatisoida, käyttäen hyväksi jo mahdollisesti olemassa olevia toiminnanohjausjärjestelmien tietokantoja.
Description
Supervisor
Orkas, Juhani
Thesis advisor
Orkas, Juhani
Keywords
optimizing, valmistuseräkoko, production, optimointi, lot size, valutuote, casting
Other note
Citation