Resource mobilization in capabilities for strategic change

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2022-10-28
Date
2022
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
66 + app. 170
Series
Aalto University publication series DOCTORAL THESES, 110/2022
Abstract
Resource mobilization is at the core of strategy and strategic change. Nevertheless, the process of how resources are mobilized in strategy remains undertheorized. The current thesis explains how the entrepreneurial efforts of top and middle managers in strategic initiatives are guided by resource needs and centered on mobilizing the needed resources. Initiatives vary by their resource needs, which brings variance to the unfolding process patterns.      Essay 1 argues that strategy process is an interplay of internal and external resource mobilization, where both top and middle managers are active champions of strategic initiatives. Thus far the strategy process literature has considered internal and external resource mobilization always separately and has failed to recognize how the two are intertwined. Resource needs are shaped by an organization's social position and orientation to the industry logic, which decisively influences which resources and resourceholders it prioritizes in its internal and external mobilization efforts. The process varies between narrow vs. broad mobilization, and tendency to either follow or influence the prevailing industry logic.      Essay 2 argues that the top managers choose to pursue different types of change initiatives in their efforts to improve performance and gain legitimacy, often either initiatives clearly focused on implementing a new organizational architecture, or initiatives focused on modularly improving performance while maintaining the current organizational architecture. This, in turn, influences the conduct of the initiative in major ways as manifested in the change management practices deployed during the initiative. In architectural change initiatives, a vision of the new organizational architecture is a key vehicle for mobilization, while in modular change initiatives, measurable clear targets are foregrounded instead.      Essay 3 shows how resource mobilization is manifested in the capabilities for change implementation. These dynamic capabilities are both an outcome of prior resource mobilization but also a key vehicle to achieve further resource mobilization to support the change. Essay 3 argues further that such capabilities in change management are often rarely used and thus at risk of dissipating in between the initiatives. Therefore some organizations undertake special measures such as team and practice fungibility and rapid capability reassembly to actively maintain these valuable dynamic capabilities.

Resurssien mobilisointi on strategian ja strategisen muutoksen ytimessä. Tästä huolimatta strategian teoriat kuvaavat resurssien mobilisoinnin prosessia puutteellisesti. Tämä väitöskirja selittää, miten resurssitarpeet ohjaavat ylemmän ja keskijohdon ponnistuksia strategisissa hankkeissa, ja kuinka nämä ponnistukset keskittyvät resurssien mobilisointiin. Hankkeiden resurssitarpeet poikkeavat toisistaan, joka luo eroja hankkeiden etenemisen prosesseihin.      Essee 1 esittää strategiaprosessin olevan sisäisen ja ulkoisen resurssien mobilisoinnin vuorottelua, jossa niin ylin johto kuin keskijohtokin aktiivisesti edistää strategisia hankkeitaan. Tähän mennessä strategiakirjallisuus on aina käsitellyt sisäistä ja ulkoista resurssien mobilisointia erillään toisistaan, ja siten epäonnistunut tunnistamaan niiden keskinäisen riippuvuuden. Sekä sosiaalinen asema että suhtautuminen toimialalogiikkaan muokkaavat resurssitarpeita, mikä puolestaan määrää resurssit ja niiden haltijat, joita yritys priorisoi sisäisissä ja ulkoisissa resurssimobilisointiponnistuksissaan. Prosessi vaihtelee kapean ja laajan mobilisoinnin välillä sekä tapimuksessa joko seurata vallitsevaa toimialalogiikkaa, tai vaikuttaa siihen.      Essee 2 esittää, että ylin johto päättää käynnistää erityyppisiä muutoshankkeita pyrkimyksessään parantaa sekä organisaation suorituskykyä että legitimiteettiä. Usein nämä hankkeet suuntautuvat joko uuden organisaatioarkkitehtuurin toimeenpanoon tai suorituskyvyn parantamiseen nykyarkkitehtuurin puitteissa. Tämä puolestaan vaikuttaa suuresti hankkeiden läpivientiin, erityisesti sen osalta mitä muutoksenhallintakäytäntöjä otetaan käyttöön. Arkkitehtonisissa muutoshankkeissa visio uudesta arkkitehtuurista on keskeinen keino mobilisoinnissa, kun taas modulaarisissa muutoshankkeissa mitattavat ja selkeät tavoitteet ovat etusijalla.      Essee 3 osoittaa resurssien mobilisoinnin keskeisen roolin muutoksien toimeenpanokyvykkyyksissä. Nämä dynaamiset kyvykkyydet ovat yhtäältä saavutus ja toisaalta keino resurssien mobilisoinnissa mukaan muutokseen. Nämä muutoksenhallintakyvykkyydet ovat tyypillisesti harvoin käytettyjä, ja siksi riskinä on, että niiden toimintakyky vähenee hankkeiden välillä. Tästä syystä jotkut organisaatiot panostavat näiden kyvykkyyksien ylläpitoon erityisillä käytännöillä, kuten käytäntöjen ja tiimien monikäyttöistämisellä ja valmiudella nopeaan kyvykkyksien jälleenkokoonpanoon.
Description
Supervising professor
Maula, Markku, Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Thesis advisor
Keil, Thomas, Prof., University of Zurich, Switzerland
Keywords
resource mobilization, strategy process, strategic change, dynamic capabilities, resurssien mobilisointi, strategiaprosessi, strateginen muutos, dynaamiset kyvykkyydet
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Österman, Riku; Keil, Thomas & Seidl, David. Strategy process as the interplay of internal and external resource mobilization. Unpublished manuscript.
  • [Publication 2]: Österman, Riku. Distinguishing between architectural and modular strategic change. Unpublished manuscript.
  • [Publication 3]: Österman, Riku. Dealing with the instability of rarely used dynamic capabilities. Unpublished manuscript.
Citation