Water and sewage treatment plant as an environmental operator

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Vesihuoltotekniikka
Mcode
Yhd-73
Degree programme
Language
fi
Pages
81 s. + liitt.
Series
Abstract
Vesihuolto on monen prosessin, laitteen ja rakennuksen muodostama kokonaisuus. Se on yksi tärkeimmistä tekijöistä yhteiskunnan toimivuudelle ja edellytyksenä niin nykyaikaiselle asumiselle kuin elinkeinotoiminnallekin. Vesihuollon elinkaari kattaa ketjun aina raakaveden hankinnasta puhdistettujen jätevesien vesistöön johtamiseen saakka sekä lietteiden käsittelyn ja loppusijoituksen. Raakavesi otetaan puhtaasta luonnosta. Puhdistuksen ja käytön jälkeen se päätyy jätevesien puhdistamolle ja palautetaan aikanaan takaisin luonnon kiertokulkuun tehokkaasti puhdistettuna. Jäteveden puhdistaminen on eri menetelmien yhdistelmä, jossa jätevedestä poistetaan ravinteita ja orgaanista ainesta luonnonympäristölle aiheutuvien haittavaikutusten minimoimiseksi. Lietteen vesipitoisuutta ja orgaanisen aineen määrää vähennetään sen hyödyntämisedellytysten parantamiseksi. Tässä diplomityössä on selvitetty vesihuoltolaitoksen vaikutuksia ympäristöön käyttäen Helsingin Vettä esimerkkitapauksena. Vaikutuksien arvioinnissa on käytetty apuna kirjallisuutta, laitosten puhdistustuloksia ja asiakaskyselyyn pohjautuvia tietoja. Työssä on kiinnitetty huomiota myös asiakasnäkökulmaan ja siihen, mitä asiakkaat tietävät vesihuoltolaitoksen tekemästä ympäristönsuojelutyöstä. Tämän selvityksen perusteella voidaan todeta, että Viikinmäen jätevedenpuhdistamo on puhdistustuloksiensa puolesta tehokas, toimintavarma ja samalla yksi Suomen merkittävimmistä ympäristöinvestoinneista. Ympäristöön aiheutuvat haittavaikutukset ovat vähäisiä verrattuna saataviin hyötyihin. Tiedotusta tulisi lisätä, jotta vesihuoltolaitostoiminta miellettäisiin ympäristönsuojelutoimenpiteeksi myös asiakkaiden keskuudessa. Työssä on Helsingin Veden lisäksi selvitetty vesihuoltopalveluiden merkitystä ja kehitystä yleisellä tasolla. Vesihuoltolaitostoiminnasta aiheutuvia ympäristövaikutuksia säädellään lakien, asetusten, lupaehtojen ja viranomaismääräysten avulla. Ympäristönsuojelulainsäädännön ja puhdistusvaatimusten tiukkenemisen sekä puhdistustekniikoiden kehityksen myötä on saavutettu parempia puhdistustuloksia ja vaikutuksia ympäristöön on pystytty pienentämään. Ympäristöystävällisyyden ohella toiminnassa pyritään painottamaan taloudellisuutta ja laatua. Vesihuollon korkean tason ylläpitäminen ja kehittäminen on sijoitus asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin.
Description
Supervisor
Kiuru, Heikki
Thesis advisor
Korelin, Anatoli
Keywords
water and wastewater treatment, vesihuoltolaitos, sewerage system, jäteveden käsittely, sludge management, ympäristönsuojelu, environmental protection, vesiensuojelu, water protection
Other note
Citation