Kiinteistönpidon analysointi sairaaloissa benchmarking-menetelmällä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1999
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
115+40
Series
Abstract
Suomen kiinteistömarkkinat elävät voimakkaan kehityksen aikakautta. Kuvaavaa alan murrokselle on tehokkuuden ja tuottavuuden lisääntyminen, erikoistumisen ja ammattimaisuuden korostaminen ja kiinteistöliiketoiminnan eri yksiköiden eriytyminen kaikissa organisaatioissa itsenäisiksi yksiköiksi, jotka toimivat liiketaloudellisin perustein. Alan murros asettaa myös lisää vaatimuksia toiminnan analysoinnissa käytettäville menetelmille. Tässä työssä analyysi tehdään benchmarking-menetelmällä. Yhdellä sanalla sanoen benchmarking on vertailua. Kattavamman määritelmän mukaan benchmarking on jatkuva ja systemaattinen prosessi, jonka tarkoituksena on oman organisaation tuottavuuden, laadun, työprosessien ja työtapojen tehokkuuden vertaaminen valioluokkaa edustavien yritysten ja organisaatioiden vastaaviin. Tässä työssä sovelletaan benchmarking-menetelmää kiinteistönpidon analysointiin sairaalakiinteistöissä. Benchmarking-ryhmään kuuluu kolme yliopistosairaalaa (HYKS, TAYS, TYKS). Vertailu koostuu valittujen osa-alueiden vertailusta kolmella tasolla: laatu, kustannukset ja toimintaprosessit. Laatua mitataan kiinteistöpalveluiden tilaajille suunnatulla asiakastyytyväisyyskyselyllä. Kustannustiedot selvitetään sairaaloiden sisäisten kustannusseurantajärjestelmien avulla. Toimintaprosessien kuvausten avulla määritellään ne prosessit ja toimintatavat, jotka johtavat parhaaseen käytäntöön. Benchmarking-menetelmä soveltuu hyvin kiinteistötoimintojen analyysiin. Sen avulla on mahdollista saavuttaa merkittäviäkin kustannussäästöjä sekä kehittää palveluiden laatutasoa ja muita ominaisuuksia. Kiinteistöarviointiin menetelmä soveltuu lähinnä tietyn massan sisällä tapahtuvaan kohteiden jyvittämiseen tai reittaamiseen.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Keywords
benchmarking, bechmarking, real estate maintenance, huipputasovertailu, health care properties, ylläpitokustannukset, kustannusvertailu, sairaalakiinteistöt
Other note
Citation