Sustainability index for paper industry

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Paperi- ja painatustekniikka
Mcode
Puu-21
Degree programme
Puunjalostustekniikan tutkinto-ohjelma
Language
en
Pages
82 + [18]
Series
Abstract
Sustainable development is being increasingly integrated into business life and industrial processes. However, paper industry, among others, lacks the possibility to measure sustainability. Moreover, current certification systems do not add enough value to companies in order to develop their businesses further. Kemira and Myilykoski are companies who ambitiously seek new ways to improve their businesses through process development. For paper producers, monitoring sustainability offers a long term perspective and insight for efficiency improvements. The objective of this thesis was to develop a new production line specific sustainability index, which takes into account ecological, economic and social aspects of sustainability. The foundation for this index was formed with a mathematical model, which was converted to a comprehensive but clear visual presentation. This sustainability index compares the obtained results 10 paper industry averages. Stakeholder interviews were conducted as part of this thesis to acquire new ideas and perspectives to develop the sustainability index. In addition, mill interviews in four different Myllykoski Group paper production sites were conducted to collect improvement ideas on how to increase paper mill efficiency and, at the same time, improve sustainability. The sustainability index was developed with Microsoft Excel 2007. The visual presentation utilizes a doughnut chart as a base for developing a proper rose chart, which is capable of illustrating the desired results in a form of a sustainability mdcx. The sustainability benchmarking demonstrated clear differences between paper production lines. Newspaper was ascertained to be more sustainable than supercalendered paper. When the sustainability index was calculated, newspaper obtained the average of 56 %, while supercalendered paper reached the average of 49, 6 %, which is logical considering the differences in production processes. The results from the sustainability benchmarking provide a constrained picture of the current sustainability in paper industry. The comparison should be conducted between same type of paper lines and paper grades. However, this requires a substantial amount of data from several paper mills to guarantee reliable and comprehensive results. Sustainability indices enable a production unit to identify their weak points and compare the situation with the industry average. Sustainability indices also add transparency when used publicity in sustainability reports. Thus establishing the impression that sustainability is taken into account in the company's operations and corporate management is devoted to the matter. In the future, this kind measurement of sustainable development should be adopted globally for industrial processes and ultimately this could become a standardized way to report sustainability.

Kestävä kehitys toimii kasvavassa määrin osana yrityselämää ja teollisia prosesseja. Paperiteollisuus, kuten moni muukin teollisuudenala, on kuitenkin kykenemätön mittaamaan kestävää kehitystä. Lisäksi nykyiset sertifiointijärjestelmät eivät kykene lisäämään tarpeeksi arvoa yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi. Kemira ja Myllykoski ovat yhtiöitä, jotka kunnianhimoisesti etsivät uusia tapoja liiketoiminnan edistämiseksi prosessin kehityksen avulla. Työn tavoitteena oli kehittää uusi tuotantolinjakohtainen indeksi kestävän kehityksen mittaamiselle, joka ottaa huomioon kestävän kehityksen ekologiset, ekonomiset ja sosiaaliset näkökulmat. Indeksin perusta luotiin matemaattisella mallilla, joka muunnettiin kattavaksi, mutta samalla selkeäksi visuaaliseksi esitykseksi. Kestävän kehityksen indeksi vertailee saatuja arvoja paperiteollisuuden keskiarvoihin. Työn osana suoritettiin sidosryhmähaastattelut, joiden tarkoituksena oli kerätä uusia ideoita ja näkökulmia auttamaan indeksin kehityksessä. Lisäksi työssä suoritettiin tehdashaastattelut neljällä eri Myllykoskiryhmän tehtaalla, joiden tuloksena kasattiin lista ideoista paperitehtaan tehokkuuden ja samalla kestävän kehityksen parantamiselle. Kestävän kehityksen indeksi kehitettiin käyttäen Microsoft Excel 2007 taulukkolaskentatyökalua. Visuaalinen esitys hyödyntää donitsikuvaajaa perustana ruusukuvaajan kehitykselle, joka mahdollistaa tavoiteltujen tulosten esittämisen kestävän kehityksen indeksinä. Kestävän kehityksen vertailuanalyysi osoitti selviä eroja paperin tuotantolinjojen välillä. Sanomalehtipaperi todentui paremmaksi kestävän kehityksen kannalta kuin superkalanteroitu paperi. Sanomalehdelle laskettuna kestävän kehityksen indeksin keskiarvo oli 56 %, kun superkalanteroitu paperi saavutti 49,6 % keskiarvon, joka on loogista kun ottaa huomioon tuotantoprosessien eroavaisuudet. Tulokset kestävän kehityksen vertailusta tarjoavat rajoittuneen kuvan tämän hetkisestä kestävästä kehityksestä paperiteollisuudessa. Vertailu tulisi suorittaa samantyyppisten paperilinjojen ja paperilajien välillä. Tämä kuitenkin vaatii huomattavan määrän dataa eri paperitehtailta taatakseen luotettavat ja kattavat tulokset. Kestävän kehityksen indeksit mahdollistavat tuotantoyksikön puutteiden tunnistamisen ja vertailun teollisuuden keskiarvoihin. Kestävän kehityksen indeksit myös lisäävät toiminnan läpinäkyvyyttä kun niitä käytetään julkisissa raporteissa. Täten muodostaen käsityksen, että kestävä kehitys on otettu huomioon yhtiön toiminnassa ja yhtiön johto on omistautunut asialle. Tulevaisuudessa tämän kaltainen kestävän kehityksen mittaaminen tulisi omaksua maailmanlaajuisesti teollisuuden prosesseihin ja parhaimmassa tapauksessa tästä voisi tulla standardoitu tapa raportoida kestävää kehitystä.
Description
Supervisor
Paulapuro, Hannu
Thesis advisor
Räsänen, Erkki
Keywords
sustainability, kestävä kehitys, sustainable development, indeksi, index, paperiteollisuus, paper industry
Other note
Citation