Managing and completing processes effortlessly: A feature for reducing cognitive load in a retail optimization application

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-08-18
Department
Major/Subject
Computer Science
Mcode
SCI3042
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
129+7
Series
Abstract
Retailers are increasingly facing pressure to optimize their operations for monetary as well as environmental reasons, which is a highly complex challenge. A company called RELEX Solutions provides optimization software that helps retailers to sell more and waste less. This study investigates potential cognitive challenges in the usage of their application for supply chain optimization and designs a prototype of a feature to help daily users complete their work with less effort. This iterative study utilized pre-study knowledge, literature review, and initial interviews with internal users as a foundation to instruct the main user research and case selection. The main user research was conducted as a qualitative multiple-case study, including a total of nine customer users, from four different customer teams and three different countries. The qualitative data was gathered through one-hour semi-structured interviews and observations. These observations were performed either for a few hours before the face-to-face interview or using screen sharing to support the online interview. The research indicated that much of the users’ work could be defined as a set of processes, and the current folder structure feature provided suboptimal support for users’ and teams’ needs in completing these processes. As a result, this thesis has identified twelve cognitive load challenges and designed an interactive prototype of a process list feature with ten proposed solutions to meet these challenges. The study findings corroborate the literature on cognitive load theory and task management. Interestingly, however, the collaborative actions did not seem to be as disruptive as presumed based on the literature. In addition to the useful knowledge gained, the designed prototype can be utilized and easily adapted for further research. Furthermore, the prototype has received positive and promising initial feedback from both internal as well as customer users.

Vähittäiskauppiaat kohtaavat yhä enemmän paineita optimoida toimintaansa sekä rahallisista että ympäristöllisistä syistä. RELEX Solutions -yritys tarjoaa ohjelmistoja vähittäiskaupan optimointiin, joka auttaa vähittäiskauppiaita myymään enemmän ja vähentämään hävikkiä. Tässä työssä tutkitaan kognitiivisen taakan haasteita toimitusketjun optimointi -sovelluksen käytössä ja suunnitellaan prototyyppi sovellusominaisuudelle, jonka tarkoituksena on auttaa päivittäiskäyttäjiä suorittamaan työnsä vaivattomammin. Tässä iteratiivisessa tutkimuksessa hyödynnettiin käyttäjätutkimuksen ja osallistujien valinnan perustana esitutkimustietoa, kirjallisuuskatsausta sekä yrityksen sisäisten käyttäjien haastattelua. Käyttäjätutkimus toteutettiin laadullisena monitapaustutkimuksena, johon osallistui yhteensä yhdeksän asiakaskäyttäjää neljästä eri työryhmästä ja kolmesta eri maasta. Laadullinen aineisto kerättiin tunnin mittaisten teemahaastattelujen ja havainnointien avulla. Nämä havainnoinnit suoritettiin seuraamalla sovelluskäyttöä joko muutaman tunnin ajan ennen kasvokkain tapahtuvaa haastattelua tai hyödyntämällä näytönjakoa online-haastattelun tukena. Tutkimus osoitti, että suuri osa käyttäjien työstä voidaan määritellä prosesseina ja että nykyinen kansiorakenneominaisuus osoittautui epäsuotuisaksi tukemaan käyttäjien ja tiimien tarpeita näiden prosessien suorittamisessa. Lopputuloksena tässä tutkielmassa on tunnistettu kaksitoista kognitiivista taakkaa koskevaa haastetta ja suunniteltu interaktiivinen prototyyppi kymmenellä ehdotetulla ratkaisulla näiden haasteiden ratkaisemiseksi. Tutkimustulokset tukevat kognitiivisen taakan teoriaa ja tehtävien hallintaa koskevaa kirjallisuutta. Mielenkiintoista on, että yhteistyö ryhmänjäsenten välillä ei kuitenkaan koettu yhtä häiritsevänä kuin kirjallisuuden perusteella oletettiin. Saatujen hyödyllisten tietojen lisäksi suunniteltua prototyyppiä voidaan hyödyntää ja mukauttaa helposti jatkotutkimuksiin. Prototyyppi ja sen osoittamat ratkaisut saivat myös positiivista ja lupaavaa palautetta sekä sisäisiltä että asiakkaiden käyttäjiltä.
Description
Supervisor
Oulasvirta, Antti
Thesis advisor
Peltola, Satu
Keywords
cognitive load, task management, user experience design, human-computer interaction, retail optimization
Other note
Citation