Organisaatiorakenteen ja resurssienhallinnan vaikutukset yrityksen kannattavuuteen: tapaustutkimus tieto- ja taitointensiivisestä yrityksestä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
fi
Pages
96 + [7]
Series
Abstract
Knowledge and skills as well as their strategic utilization can be determinants of corporate success. In knowledge- and skill-intensive companies, sharing of knowledge and skills, learning, and maintaining and developing capabilities will help to create important strategic resources. The strategically valuable resources in turn can be a source of sustainable competitive advantages. The organizational structure directs the overall operations of the company and impacts the company's resource management. Previous studies have examined companies' organizational structures and management of resources primarily as separate research fields. The purpose of this study is to explore and combine the effects of organizational structure, resource management as well as knowledge management on firm profitability. This thesis is a qualitative study. The data collection was completed by conducting a total of seven interviews in two separate interview rounds. The basis for the research methodology was Grounded theory that has three essential steps: open, axial and selective coding. The interview material was used to study and analyze the current state of the target company's organizational structure, resource management, and knowledge management as well as their combined effects on the company's business. According to the results of the study, the organizational structure, resource management and knowledge management affect the profitability of a knowledge- and skill-intensive company both together and separately. The organizational structure can enhance, for example, knowledge creation and sharing within the organization, learning, skills development, a positive work environment, sharing of responsibilities and power, resource usage and management, as well as the overall effectiveness of work. In addition, deliberate allocation and management of resources assist in using and developing capabilities that are essential for the organization's competitiveness. Based on the results, knowledge- and skill-intensive companies should acknowledge the separate implications of the studied strategic fields on business activities. According to the study, however, companies also need to identify and analyze the combined interactions between them and examine the factors that affect the firm profitability. In that case, the company can pursue better business performance in a more comprehensive way.

Tiedot ja taidot sekä niiden strateginen hyödyntäminen voivat olla määrittäviä tekijöitä yritysten menestymisen kannalta. Tieto- ja taitointensiivisissä yrityksissä tietojen ja taitojen jakaminen, oppiminen sekä kyvykkyyksien ylläpitäminen ja kehittäminen auttavat luomaan tärkeitä strategisia resursseja. Strategisesti arvokkaat resurssit puolestaan voivat olla kestävien kilpailuetujen lähde. Organisaatiorakenne ohjaa yleisesti yrityksen toimintaa ja sillä voidaan vaikuttaa yrityksen resurssienhallintaan. Aiemmat tutkimukset ovat tarkastelleet yritysten organisaatiorakenteita ja resurssienhallintaa pääasiassa erillisinä osa-alueina. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia ja yhdistää organisaatiorakenteen, resurssien käytön sekä niihin liittyvien tietojen ja taitojen hallinnan vaikutuksia yrityksen kannattavuuteen. Tämä työ on laadullinen tutkimus, jonka tutkimusaineiston tiedonkeruu on suoritettu haastattelututkimuksena. Tutkimuksessa tehtiin yhteensä seitsemän haastattelua kahdessa eri haastattelukierroksessa. Tutkimusmetodologian lähtökohtana käytettiin ankkuroitua teoriaa, jonka olennaiset vaiheet ovat tutkimusaineiston avoin, aksiaalinen ja selektiivinen koodaus. Haastatteluilla haluttiin tutkia ja analysoida kohdeyrityksen organisaatiorakenteen, resurssienhallinnan sekä tietojohtamisen nykytilaa ja yhteisvaikutuksia yrityksen liiketoimintaan. Tutkimuksen tulosten perusteella tieto- ja taitointensiivisen yrityksen organisaatiorakenne, resurssienhallinta ja tiedon johtaminen vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen yhdessä ja erikseen. Organisaatiorakenteella voidaan edistää muun muassa organisaatiossa tapahtuvaa tiedon luomista ja jakamista, oppimista, taitojen kehittämistä, positiivista työilmapiiriä, vastuiden ja vallan jakamista, resurssien käyttöä ja hallintaa sekä yleistä työn tehokkuutta. Lisäksi resurssien suunniteltu allokointi ja hallinta auttavat käyttämään ja kehittämään organisaation kilpailukyvyn kannalta olennaisia kyvykkyyksiä. Työn tulosten mukaan tieto- ja taitointensiivisten yritysten tulisi siis tiedostaa tutkittujen strategisten osa-alueiden erilliset merkitykset liiketoiminnan kannalta. Tutkimuksen mukaan yritysten on kuitenkin syytä tunnistaa ja analysoida myös niiden yhteisvaikutukset kannattavuuteen vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta. Tällöin yritys voi tavoitella kokonaisvaltaisemmin parempaa liiketoiminnan kannattavuutta.
Description
Supervisor
Jääskeläinen, Mikko
Thesis advisor
Syväoja, Jaana
Keywords
knowledge- and skill-intensive company, tieto- ja taitointensiivinen yritys, organizational structure, organisaatiorakenne, resources, resurssit, knowledge management, tietojohtaminen, profitability, kannattavuus, competitive advantage, kilpailuetu
Other note
Citation