Directing a supplier network providing customer specified products

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2010
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
Kon-15
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 63
Series
Abstract
In this study a model was developed for directing supplier network providing customer tailored products, which was described and evaluated by a pilot project implementing the model. The model consists of networks of suppliers involving system suppliers led by a network system supplier, to whom a supply responsibility for entire product line's assembly-ready parts is dedicated. The goal for implementing the model is to reduce the customer's part in operative process by moving it upstream in supply chain. This includes building of quality assurance and repairing capacity in supplier network. Second goal is to streamline the supplier management and logistical material stream. This requires ability to manage materials and stock from the supplier network. Other points of interest were the simpler allocation of product's cost and the clarification of responsibility roles in the supply network. By this the measuring the efficiency can be measured more accurate and pinpoint the problems in the supplier network more efficient. Because of the changes in the business environment, a direct numerical analysis of the model was not worth an effort. This is due to changes in quality requirements, costs, and the change caused by global economic recession. However, the efficiency of the network model was measured in the pilot process by evaluating the quality of co-operation by dividing it into eight sub-processes introduced in literacy. By evaluating the sub processes the picture of the network can be seen and the sub-projects causing problems noted and treated more effectively. The most important thing in the working model is that the vision and strategy align for all network participants. Besides that, customer's support should be strong enough even after implementing. Customer has to reserve resources for that in its organization because the reduction in customers resources needed in the process does not happen overnight. The new supplier network model will be a necessity for all parts of the product lines' to achieve lean manufacturing. Metso Automation Oy's new factory is being built and it is planned to work as lean as possible. Therefore more projects alike described in this study will take part in the future.

Tässä työssä kehiteltiin malli asiakastilauksen mukaisesti räätälöityjä tuotteita valmistavan alihankintaverkoston ohjaamista varten ja kuvattiin sekä arvioitiin projekti, jossa malli otetaan käyttöön. Malli muodostuu järjestelmätoimittajan johtamista verkostotoimittajista muodostuvista toimittajaverkostoista, joille on siirretty vastuu kokonaisen tuotelinjan kokoonpanovalmiiden osien toimitusvastuusta. Mallin tarkoituksena on vähentää päähankkijan osuutta operatiivisesta työstä siirtämällä sitä toimittajaverkostossa ylävirtaan. Tähän sisältyy laadunvalvonnan ja korjauskapasiteetin rakentamista toimittajaverkostoon. Toisena tavoitteena on virtaviivaistaa toimittajayhteistyötä ja logistista materiaalivirtaa. Tämä vaatii materiaali- ja varastohallintakykyä toimittajaverkostolta. Muita tavoiteltavia seikkoja ovat tuotteen kustannuksien selkeämpi hahmottaminen ja vastuuroolien selkeyttäminen. Tällä tavoin voidaan tehokkuutta mitata entistä tarkemmin ja huomata prosessin ongelmakohdat tehokkaammin. Mallin tehokkuutta mitattiin pilottiprojektin avulla arvioimalla verkoston toimintaa jakamalla se kirjallisuudessa esitellyllä tavalla kahdeksaan osaprosessiin. Osaprosesseja arvioimalla saadaan kokonaiskuva verkoston toiminnasta ja osaprosesseja tutkiessa havaitaan selkeämmin mikä niistä muodostaa pahimmat ongelmat. Suoraa numeerista analyysia ei muuttuneen liiketoimintaympäristön takia kannattanut tehdä. Tähän vaikutti vaaditun laatutason muutos, muuttuneet kustannukset sekä globaalissa liiketoimintaympäristössä taantuman aiheuttama muutos. Tärkeintä mallin toimimisessa on eri verkostojen yhteinen näkemys ja strategia. Tämän ohella vaaditaan myös riittävän vahva tuki päähankkijalta vielä toiminnan käynnistymisen jälkeen, tämän täytyy varata resursseja omaan organisaatioonsa koska tavoitellut parannukset eivät tapahdu yhdessä yössä. Uuden mallin mukainen toimittajaverkosto on välttämättömyys kaikkien tuotteiden osille kun pyritään Lean -toimintatavan mukaiseen toimintamalliin. Metso Automation Oy:n uusi Helsingin tehdas on rakenteilla, ja sen suunnitellaan toimivan lean-ajattelumallin mukaan. Tämän vuoksi tässä työssä kuvattuja prosesseja tullaan tulevaisuudessa tekemään vielä lisää.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Mettinen, Kari
Keywords
supplier network, toimittajaverkosto, network system supplier, järjestelmätoimittaja, setwork supplier, verkototoimittaja, total cost of ownership, hankinnan kustannukset, delivery performance, toimitusvarmuus
Other note
Citation