Managing risks in engineering projects

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2004
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
vi + 126 + liitt. (+2)
Series
Abstract
Engineering is an embedded part of an industrial investment project. However, for an engineering company, it is a project of its own. The research aimed at developing a more efficient risk management for the case company and thus increasing success with its projects. The research problem was defined as "How should risks be managed in engineering projects". Sub-research problems are:. 1. What is the context for engineering projects? 2. What are the risks in engineering projects and how are they interrelated? 3. What are the ways to manage these risks? 4. What is the role of risk management in enabling engineering projects to succeed? The literature study concentrated on risks and their management, as well as on engineering projects. The main findings of the risk review state that risks need to be understood before they can be managed, and that managing risks involves both risk management processes and other project management actions. The engineering project review emphasises that because an engineering project is a part of an industrial investment project the role of stakeholders is significant. Engineering is also characterised by the design process: It involves several internal interfaces and makes engineering information intensive. The literature synthesis formed a framework for risk management in engineering projects. Its starting point is a comprehension of the characteristics of the design process and risk sources, which enables valid risk identification. The framework contains also risk management and presents a link from it to project success. The empirical study consisted of internal semi-structured interviews conducted in the case company. There were two types of interviews: general ones and case ones. The results consist of a structuring of the risks that face engineering projects, a description of the current state of risk management in the case company, and a collection of success criteria and success factors. Four case descriptions were also included to bring concreteness to the examination. Especially, the empirical study highlighted that specific risk management processes were not recognised but instead, risks are managed through extensive in-built risk management practises. Synthesis and conclusions answer to the sub-research problems. The chapter presents a framework of engineering projects, discusses the risk occurrence identified, and considers success in context of uncertainty and risks. Particularly risk management in engineering projects is underlined. The risk management processes are seen vital but also the importance of other management actions is emphasised. The managerial implications propose a development project for the case company in order to establish and implement risk management processes, and a comprehensive way for managing risks. The main suggestions concern establishing organisational and personnel capabilities needed to carry out the risk management processes, presenting the project-specific risk management practises, and developing other project management areas.

Suunnittelu on kiinteä osa teollista investointiprojektia. Kuitenkin insinööritoimistolle se on oma projektinsa. Tutkimus pyrki kehittämään tehokkaampaa riskienhallintaa kohdeyritykselle ja siten parantamaan sen projektien menestystä. Tutkimusongelmaksi määritettiin "Miten riskejä tulisi hallita suunnitteluprojekteissa". Aliongelmat ovat:. 1. Mikä on suunnitteluprojektien tausta? 2. Mitä ovat riskit suunnitteluprojekteissa ja miten ne liittyvät toisiinsa? 3. Mitä keinoja on hallita näitä riskejä? 4. Mikä on riskienhallinnan rooli suunnitteluprojektien menestyksen mahdollistamisessa? Kirjallisuustutkimus keskittyi sekä riskeihin ja niiden hallintaan että suunnitteluprojekteihin. Riskikatsauksen pääasialliset tulokset toteavat, että riskejä täytyy ymmärtää ennenkuin niitä voi hallita, sekä että riskien hallitseminen sisältää niin riskienhallintaprosessit kuin muitakin projektinhallintatoimia. Kirjallisuuden mukaan sidosryhmien rooli on merkittävä, koska suunnitteluprojekti on osa teollista investointiprojektia. Suunnitteluprojekteille on tunnusomaista myös suunnitteluprosessi, mikä tuo mukaan sisäisiä rajapintoja ja tekee suunnittelusta informaatiovaltaista. Kirjallisuussynteesi muodosti raamit riskienhallinnalle suunnitteluprojekteissa. Sen lähtökohtana on sekä suunnitteluprosessin piirteiden että riskien alkuperän ymmärtäminen, mihin perustuen pätevä riskien tunnistaminen on mahdollista. Kehys sisältää myös riskienhallinnan sekä esittää linkin siitä projektin menestykseen. Empiirinen tarkastelu koostui sisäisistä, puolistrukturoiduista haastatteluista kohdeyrityksessä. Haastatteluja oli kahdenlaisia: yleisiä ja tapaushaastatteluja. Tulokset käsittivät suunnitteluprojektien kohtaamien riskien jäsentämisen, kohdeyrityksen riskienhallinnan nykytilan kuvauksen sekä kokoelman menestyskriteerejä ja menestystekijöitä. Neljä tapauskuvausta sisällytettiin tuomaan tarkasteluun konkreettisuutta. Erityisesti tähdennettiin, että vakiintuneita riskienhallintaprosesseja ei tunnistettu, mutta riskejä hallitaan sisäänrakennettujen riskinhallintakäytäntöjen kautta. Synteesi ja johtopäätökset vastaavat aliongelmiin. Kappale esittelee suunnitteluprojektien puitteet, tarkastelee tunnistettuja riski-ilmiöitä sekä pohtii menestystä epävarmuuden ja riskien yhteydessä. Erityisesti riskienhallintaa suunnitteluprojekteissa tuodaan esiin. Riskienhallintaprosessit nähdään keskeisinä, mutta myös muiden hallintatoimien merkitystä painotetaan. Liikkeenjohdolliset suositukset esittelevät kehitysprojektin kohdeyritykselle, minkä tarkoituksena on luoda ja toteuttaa niin riskienhallintaprosessit kuin myös kattava tapa riskien hallitsemiseen. Tärkeimmät ehdotukset koskevat riskienhallintaprosessien suorittamiseen vaadittujen kykyjen luomista organisaatioon ja henkilöstölle, projektikohtaisten käytäntöjen esittelyä sekä muiden projektinhallinta-alojen kehittämistä.
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Thesis advisor
Silvasti, Juhani
Keywords
engineering project, suunnitteluprojekti, industrial investment project, teollinen investointiprojekti, mill design, tehdassuunnittelu, risk management, riskienhallinta, project success, projektin menestys
Other note
Citation