User involvement in the early stage of digital service design: Case Maas Global

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2016 Virkkunen
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
93
Series
Abstract
Digitalization has ushered in a change in many industries over the last decade. Passenger transport seems to be one arena still awaiting a revolution. The imminent arrival of a digital leap is driven by several major trends from urbanization to the emergence of big data. Furthermore, ownership of products has been substituted by access-based services through digital servicizing in several fields of consumer markets today. One of the emerging service concepts in the field of transport is Mobility as a Service (MaaS). It refers to a system in which a comprehensive range of transport services is provided to customers by mobility operators. This thesis studies the possibilities of service design with respect to the methods and practices of user involvement, which support digital service development in its infancy. The topic is investigated through a literature review and a contextual study, which was conducted for MaaS Global, a start-up company. MaaS Global is developing a consumer service, which is a practical application of the MaaS concept, and thereby establishing itself as a mobility operator. The case study focuses on potential future users with their needs and desires regarding everyday travelling and how the service should cater to those needs. The findings contribute to service design know-how in various forms of user involvement through different development phases and practices. The methods and practices included user tests and interviews, co-creative workshops, an online survey and an alpha users’ test phase. The role of design expertise was emphasized in planning and implementing the practices of user-designer interaction as well as in leveraging the findings in service development. Based on the field research, I analysed and categorised the types of user information gathered, and their relation to decision-making in different phases of development. The thesis also describes briefly what are the benefits and challenges of user involvement in the early stage of a digital service design project. In addition, my findings are articulated in five guidelines to aid further successful practices in complementary cases of practice-based design research.

Digitalisaatio on johdattanut monet toimialat muutokseen viimeisen vuosikymmenen aikana. Matkustajaliikenne tuntuu kuitenkin vielä odottavan vallankumoustaan. Vääjäämätöntä liikenteen digitaalista muutosta ohjaavat monet merkittävät trendit kaupungistumisesta datavarantojen kasvuun. Lisäksi tuotteiden omistamiseen tarjotaan nykyisin vaihtoehtona digitaalisen palvelullistamisen keinoin tuotettuja käyttöoikeuteen perustuvia palveluita. Yksi vastikään nousseista palvelukonsepteista liikenteen alalla on Mobility as a Service (MaaS), liikkuminen palveluna. MaaS viittaa systeemiin, jossa liikkumisoperaattorit (mobility operators) toimittavat kattavan valikoiman liikenteen palveluita loppukäyttäjille. Tämä opinnäytetyö tutkii palvelumuotoilun mahdollisuuksia keskittyen käyttäjiä osallistaviin metodeihin ja käytäntöihin, jotka tukevat digitaalista palvelukehitystä sen varhaisvaiheessa. Aihetta käsitellään perehtymällä kirjallisuuteen sekä tapaustutkimuksella, joka toteutettiin Maas Global startup-yritykselle. Yritys on kehittämissä MaaS-konseptiin perustuvaa kuluttajapalvelua ja näin ollen luomassa itsestään liikkumisoperaattoria. Tapaustutkimus keskittyy palvelun potentiaalisiin tulevaisuuden käyttäjiin: heidän päivittäisiin matkustustarpeisiinsa ja -mieltymyksiinsä ja siihen kuinka palvelussa tulisi niihin vastata. Löydökset lisäävät omalta osaltaan palvelumuotoilun käytännön tietämystä käyttäjien osallistamisen monista muodoista palvelun kehitystyön varhaisvaiheissa. Metodit ja käytännöt käsittivät käyttäjätestejä ja -haastatteluja, yhteiskehittämisen keinoin toteutettuja työpajoja, verkkokyselytutkimuksen ja alfa-käyttäjien testijakson. Muotoilun rooli korostui muotoilijan ja käyttäjien välisten vuorovaikutteisten käytäntöjen suunnittelussa ja tuottamisessa sekä löydösten analysoinnissa ja hyödyntämisessä palvelukehityksessä. Tutkija analysoi ja kategorisoi tapaustutkimuksen käytännöissä keräämänsä käyttäjiä koskevan informaation ja luonnehti sen yhteyttä päätöksentekoon palvelun kehitysvaiheissa. Opinnäytetyö esittää myös lyhyesti mitä ovat käyttäjien osallistamisen hyödyt ja haasteet varhaisvaiheen digitaalisen palvelumuotoilun projektissa. Lisäksi löydöksistä johdetaan viisi suositusta vastaavanlaisissa käytännön muotoilututkimusprojekteissa onnistumiseksi.
Description
Supervisor
McGrory, Peter
Thesis advisor
McGrory, Peter
Keywords
user involvement, service design, user-centered design, mobility as a service
Other note
Citation