Orchestrating a network of independent retailers

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2008
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
103
Series
Abstract
Tavoitellessaan tehokkuutta ja kilpailukykyä monet vähittäiskauppaverkostot tiivistävät verkoston jäsenten välistä yhteistyötä sekä keskittävät päätöksentekoa ja koordinointia. Tämä kehityssuunta on osoittautunut erityisen haastavaksi itsenäisistä kauppiaista koostuvissa verkostoissa, joissa verkoston keskusorganisaatiolla ei ole hierarkkista määräysvaltaa ja keskitetty päätöksenteko on alisteinen kauppiaiden hyväksynnälle. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, kuinka itsenäisistä kauppiaista koostuvan verkoston keskusorganisaatio voi parantaa verkostonsa kilpailukykyä. Tutkimusongelmaa lähestytään orkestrointi-käsitteen kautta, jolla viitataan keskusorganisaation kyvykkyyteen luoda arvoa mobilisoimalla ja integroimalla verkoston jäsenten resursseja ilman suoraa käskyvaltaa verkoston jäseniin. Tutkimuksen teoreettisessa osassa tarkastellaan olemassa olevaa tietämystä arvoverkostoista, orkestroinnista, organisaatioiden välisistä tietojärjestelmistä ja vähittäiskaupan toimitusketjun yhteistyöstä. Tämän aikaisemman tutkimuksen tarkastelun pohjalta muodostetaan teoreettinen viitekehys vähittäiskauppaverkoston orkestrointiin. Tätä viitekehystä tarkastellaan ja kehitetään pidemmälle laadullisessa tapaustutkimuksessa, joka kuvaa kuinka suomalaisen urheiluvälineiden vähittäiskauppaverkoston keskusorganisaatio pyrki kehittämään verkostoaan. Tutkimuksen perusteella keskusorganisaation kyky toimia orkestroijana riippuu sen omista ominaisuuksista, sen asemasta verkostossa, verkoston tiheydestä ja verkoston jäsenten suostumuksesta orkestroivaan lähestymistapaan. Tutkimus esittää, että luodakseen lisäarvoa itsenäisistä kauppiasta koostuvan verkoston orkestroinnilla, keskusorganisaation tulee vaalia niin sanotun orkestrointiarkkitehtuurin sosiaalista, operationaalista ja informaatiokerrosta. Tutkimus identifioi viisitoista orkestrointitoimintoa, joilla keskusorganisaatio voi vaalia näitä kolmea orkestrointikerrosta. Lisäksi tutkimus tuo esiin vähittäiskauppaverkoston orkestroinnin mahdollisia riskejä ja haasteita sekä korostaa organisaatioiden välisten tietojärjestelmien merkitystä tiedon jakamisessa orkestroidussa vähittäiskauppaverkostossa. Tutkimuksen tärkeimpiä havaintoja ovat keskusorganisaation tarjoamien kustannustehokkaiden keskitettyjen toimintojen ja palveluiden suuri merkitys sekä keskusorganisaation tarve varmistaa verkoston jäsenten sitoutuminen ja solidaarisuus. Lisäksi tutkimuksen tulokset korostavat keskusorganisaation ja verkoston jäsenten rajallisten resurssien tehokkaan hallinnan merkitystä.
Description
Supervisor
Laamanen, Tomi
Thesis advisor
Wallin, Johan
Keywords
retail networks, vähittäiskauppaverkostot, orchestration, orkestrointi, interorganizational information systems, organisaatioidenväliset tietojärjestelmät, retail supply chain collaboration, vähittäiskaupan toimitusketjun yhteistyö
Other note
Citation