Distribution strategies in a specialized retail chain

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
v + 72 + liitt. (+2)
Series
Abstract
The research problem of the study is to determine which distribution strategies are applicable for the supply chain of a specialized retail chain, and what are the logistics costs in each strategy. A secondary objective is to examine the impact of delivery frequency on logistics costs. The extent of the supply chain examined reaches from suppliers' outbound logistics to retail store delivery and shelving. The research problem is examined in a Finnish retail chain specialized in alcoholic beverages. The distribution strategies found suitable for the retail chain were 1) direct delivery from supplier to store, 2) delivery via a terminal without consolidating shipments of different suppliers, 3) consolidated shipment through a terminal, from which different suppliers' individual shipments are delivered to a retail store with one transport, and 4) merge-in-transit delivery, in which suppliers' products are ordered as a single customer order and partial deliveries are consolidated into a single delivery at a terminal. Cost of each distribution strategy was examined by first constructing cost models based on literature and empirical study for various logistics functions of the supply chain, and then simulating the impact of delivery frequency on the logistics costs. An increase in delivery frequency incurs an increase in all of the logistics functions examined. Under the present circumstances there was no evidence of delivery frequency having significant impact on retail stores inventory levels. The advantage of a consolidated shipment is the distribution of transportation costs between suppliers, which makes consolidated shipments the least expensive distribution strategy. In terms of retail store logistics, merge-in-transit is the most efficient strategy because it reduces the frequency of ordering and receiving of goods. Transportation costs are inexpensive also for merge-in-transit deliveries, but the costs of merging operations at a terminal are higher than the benefits achieved in retail store logistics. Thus, merge-in-transit is a service that incurs extra costs for the retail chain. Merge-in-transit deliveries may prove productive, if they yield extra benefits by reducing the need for retail store warehouse space.

Tutkimusongelmana on selvittää, mitkä jakelustrategiat soveltuvat erikoisliikkeen tarjontaketjuun ja mitkä ovat tarjontaketjun logistiikkakustannukset eri jakelustrategioissa. Osatavoitteena on tutkia toimitustiheyden vaikutusta logistiikkakustannuksiin. Tarjontaketjun tarkastelu alkaa tavarantoimittajien varastojen lähtölogistiikasta ja päättyy toimitukseen vähittäismyymälän hyllyyn. Tutkimusongelmaa tarkastellaan kohdeyrityksessä, joka on suomalainen alkoholijuomien erikoisliikeketju. Kohdeyrityksen tarjontaketjuun soveltuviksi jakelustrategioiksi havaittiin 1) suorat toimitukset tavarantoimittajalta myymälään, 2) terminaalin kautta tapahtuvat toimitukset ilman konsolidointia muiden tavarantoimittajien toimitusten kanssa, 3) konsolidoidut toimitukset terminaalin kautta, missä eri toimittajien kuormat jaetaan samalla kuljetuksella myymälään sekä 4) toimitusten yhdistely (merge-in-transit), jossa tuotteet tilataan tavarantoimittajilta yhtenä asiakastilauksena ja osatoimitukset yhdistellään terminaalissa yhdeksi asiakastoimitukseksi. Jakelustrategioiden kustannuksia tarkasteltiin muodostamalla ketjun logistiikkatoiminnoille kustannusmallit kirjallisen ja empiirisen analyysin avulla ja simuloimalla toimitustiheyden vaikutusta tarjontaketjun kustannuksiin. Toimitustiheyden lisääminen kasvattaa kustannuksia kaikissa logistiikkatoiminnoissa. Toimitustiheydellä ei havaittu olevan nykytilassa merkittävää vaikutusta myymälöiden varastojen arvoihin. Konsolidoitujen toimitusten etu on jakelukuljetuksen kustannusten jakaminen tavarantoimittajien kesken, minkä vuoksi se on myös kokonaiskustannuksiltaan edullisin jakelustrategia. Toimitusten yhdistely on myymälän logistiikkatoiminnoille tehokkain jakelustrategia, koska se vähentää tilaus- ja vastaanottotapahtumien lukumäärää. Kuljetuskustannukset ovat edulliset myös toimitusten yhdistelyssä, mutta yhdistelytoiminnon kustannus terminaalissa on suurempi kuin myymälässä saavutetut säästöt. Toimitusten yhdistely on siksi lisäkustannuksen aiheuttava palvelu, joka voi tulla kannattavaksi jos sen avulla saavutetaan myymälätyön tehostumisen lisäksi säästöjä vuokrakustannuksissa varastotilojen tarpeen vähenemisen kautta.
Description
Supervisor
Tanskanen, Kari
Thesis advisor
Helin, Lauri
Keywords
distribution strategies, jakelustrategiat, logistics cost, logistiikkakustannukset, consolidation, konsolidointi, merge-in-transit, toimitusten yhdistely, simulation, simulointi
Other note
Citation