Verkostot kansainvälisen ketjun menestymisen lähtökohtana - Tapaustutkimus pohjoismaisista pukeutumiskaupan ketjuista Suomessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2013
Major/Subject
Strategic Retail Management
Kaupan strateginen johtaminen
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
139
Series
Abstract
Aihealue ja tavoitteet Kaupan ketjuuntuminen on ollut voimakasta. Ketjuuntumisen kautta tavoitellaan erilaisia etuja ja pyritään laajentamaan yrityksen toimintaa. Myös pukeutumiskaupassa on muodostettu kansainvälisesti laajentuneita ketjuja. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia, mihin ketjun menestys perustuu kansainvälisessä pukeutumiskaupassa. Menestystä tutkitaan verkostojen muodostumisen kautta. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys muodostuu resurssiperusteisesta näkemyksestä, verkostonäkökulmasta ja liikesuhteiden ARA-mallista, jossa liikesuhde rakentuu toimintojen (activities), resurssien (resources) ja toimijoiden (actors) vuorovaikutuksesta. Tutkimusmenetelmä Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tapaustutkimuksena. Tutkimukseen valittiin mukaan neljä pohjoismaista, muualta kuin Suomesta lähtöisin olevaa pukeutumiskaupan kansainvälistä ketjua. Tutkimuksessa suoritettiin 13 puolistrukturoitua teemahaastattelua, joista 12 tehtiin ketjujen Suomen maaorganisaation työntekijöille sekä 1 pukeutumiskaupan toimialan suomalaiselle asiantuntijalle. Haastattelurunko muodostui ketjun perustiedoista, paikallisten ja kansainvälisten resurssien suhteesta, ketjun kansainvälisestä kasvusta, ketjun verkostosta, toiminnoista ketjussa, ketjukokonaisuudesta sekä pukeutumiskaupan toimialasta. Tutkimustulokset Tutkimuksen tuloksena saadaan lisää tietämystä pukeutumiskaupan kansainvälisestä ketjuliiketoiminnasta ilmiönä sekä toimialan erityispiirteistä. Tuloksista ilmenee, miten pukeutumiskaupan ketjun verkosto muodostuu. Verkoston tärkeimmät toiminnot, resurssit ja toimijat ku-vaillaan. Löydösten perusteella muodostetaan myös pukeutumiskaupan ketjun menestystekijät, jotka ovat ketjuliiketoiminnan hallinta, ketjun imago, vuorovaikutus verkostossa, oman markkinaraon löytäminen ja erikoistuminen, paikallisen verkoston rakentaminen sekä keskinäinen tuki henkilöstön kesken. Tulosten kautta kaupan ketjut voivat tarkastella ja kehittää omaa kansainvälistä liiketoimintaansa.
Description
Keywords
kauppaketjut, pukeutumiskauppa, verkostot, resurssit, vaatetusliikkeet, kenkäkaupat
Other note
Citation