Asumista tukevien palvelujen kehittäminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
72
Series
Aalto-yliopiston julkaisusarja TIEDE + TEKNOLOGIA, 16/2013
Abstract
Asumiseen liittyy nykyään suuria muutospaineita, ja asuminen onkin murrosvaiheessa. Muutospaineet kumpuavat kahtaalta; asukkaista ja asukkaiden preferensseistä johtuvista tekijöistä, jotka muuttavat asumiseen kohdistuvia kysyntätekijöitä sekä teknologisista tekijöistä, jotka mahdollistavat uudentyyppisiä lähestymistapoja asumiseen liittyvien palveluiden tarjontaan. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on hahmottaa asumista tukevien palveluiden kehittämisen edellytyksiä ja suuntaviivoja, joiden avulla tuetaan ja helpotetaan kaikkien ikäryhmien asumista ja toimimista. Erityisesti ikääntyville asumista tukevat palvelut ovat keskeisiä, mutta tässä tutkimuksessa ei rajauduta yksinomaan ikääntyneisiin tai heidän tarpeisiin. Hyvin järjestetyillä palveluilla voidaan kuitenkin edesauttaa ikääntyvien ihmisten kotona selviämistä entistä pidempään. Tutkimuksen tuloksia on mahdollista hyödyntää myös yleisemmin asumista tukevien palveluiden kehittämisessä sillä usein ikääntyville tarkoitetut asumista tukevat palvelut on laajennettavissa myös esimerkiksi lapsiperheiden asumiseen. Keskeiset tutkimuskysymykset olivat: a) Mitkä tekijät vaikuttavat lähiön palvelujen kehittymiseen? b) Millainen rooli toimijoilla on asuinalueiden kehittymisessä palvelujen näkökannalta? c) Miten lähiöiden palvelurakenteen kehittymistä voidaan edesauttaa? Tutkimus tehtiin tapaustutkimuksena, jossa case-alueena käytettiin Jakomäkeä. Aineisto kerättiin tilastoista ja asiantuntijahaastatteluilla. Haastatteluista nostettiin esiin teemoja, jotka asiantuntijat kokivat olennaisiksi palvelujen kehittämisen näkökulmasta. Asumista tukevien palvelujen kehittäminen vaatii monialaista osaamista ja ymmärrystä kokonaisuuksista. Vain yksi organisaatio tai taho ei pysty kehittämään palveluja tehokkaasti. Kun puhutaan alueellisista palveluista, niiden kehittäminen vaatii vielä enemmän monialaista osaamista ja ymmärrystä alueen historiasta ja asukkaiden tarpeista. Tästä syystä toimiva yhteistyö ja kokonaisuuksien hallinta on olennaista, kun lähdetään kehittämään uusia palveluita. Jatkossa kannatta pohtia sitä, mikä sektori on tehokkain alueen kehittäjä ja palvelujen tuottaja. Kiinnostavia jatkotutkimuksen aiheita ovat implementoinnin haasteet sekä alueaktiivisuus ja juuri paikallisten toimijoiden toiminta
Description
Keywords
asuminen, palvelut, asukaspalvelut
Other note
Citation