Viheralueet osana hyvinvointia luovaa kaupunkiympäristöä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2018
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Maisema-arkkitehtuuri
Language
fi
Pages
16
Series
Abstract
Tässä kandidaatintyössä pyritään konkretisoimaan kaupunkiviheralueista saatavia hyvinvointivaikutuksia, tutkitaan viheralueiden roolia tiivistyvässä kaupunkirakenteessa sekä määritellään viheralueiden laadun kriteeristöä. Kaupunkien kasvaessa on yhä tärkeämpää luoda niiden asukkaille hyvät ja terveelliset elinolosuhteet. Laadukkaat lähiviheralueet luovat mahdollisuuksia liikunnalle, sosiaaliselle kanssakäymiselle sekä rentoutumiselle. Niiden kautta viheralueet tuottavat monia positiivisia vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Erityisen tärkeitä lähiviheralueet ovat lapsille, vanhuksille ja vähävaraisille. Viheralueiden suunnittelussa tulisi ottaa huomioon niiden saavutettavuus, turvallisuus ja viihtyisyys. Alueen tarpeita ja toiveita viheralueiden suhteen voidaan selvittää osallistavan suunnittelun avulla. Viheralueiden hyvinvointia edistäviksi elementeiksi erottuivat luonnon monimuotoisuus, puustoisuus sekä luonnonmukaisuus. Suunnittelutyössä tulisi huomioida myös alueen tulevaisuuden hoitotoimenpiteet, jotta se säilyisi mahdollisimman pitkään hyväkuntoisena. Tasainen ja kattava viheralueverkosto takaa kaupunkilaisille tasa-arvoiset mahdollisuudet nauttia viherympäristöistä ja niiden tarjoamista hyödyistä. Poliittisella päätöksenteolla on merkittävä vaikutus viheralueiden määrän ja laadun takaamisessa tiivistyvissä kaupungeissa. Luonnon monimuotoisuutta vaalimalla voi-daan säilyttää kaupunkiviheralueiden ekologinen kestävyys, ja luoda hyvinvointia ympäristön asukkaille.
Description
Supervisor
Hautamäki, Ranja
Thesis advisor
Mikola, Varpu
Keywords
hyvinvointi, viheralueet, kaupunkiympäristö, maisema-arkkitehtuuri
Other note
Citation