The Modulisation process of service products in networked environment - CASE: care and housing services

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Telecommunications management
Mcode
T-124
Degree programme
Language
fi
Pages
106
Series
Abstract
Tutkimuksen aiheena on palvelutuotteiden kehittämisprosessi ja palveluiden modulointi. Tavoitteena on kehittää palvelutuotteen modulointia kuvaava prosessimalli, joka huomioisi asiakkaan kokeman laadun sekä hoivapalveluiden alan erityispiirteet ja jonka avulla palveluiden tuotantoa voitaisiin tehostaa. Tutkimuksessa pyritään selvittämään myös, kuinka palveluntuottajien tulisi huomioida muut alan toimijat palveluita moduloidessaan. Tutkimusote on konstruktiivinen ja tutkimuksen teossa käytetään abduktiivista päättelyä. Ensin tutkimusongelmaa lähestytään kirjallisuustutkimuksen kautta. Kirjallisuustutkimuksessa käsitellään palveluiden luonteeseen ja sisältöön, palveluiden kehittämiseen, palveluiden laatuun sekä palveluiden tuotantoon verkostomaisessa toimintaympäristössä liittyvää teoriaa. Kirjallisuustutkimuksen päätteeksi muodostetaan teorian synteesinä teoreettinen konstruktio, joka sisältää palvelutuotteen modulointiprosessimallin, moduloidun palvelutuotteen mallin sekä palvelutuotteen prosessien mallin. Diplomityön empiirinen osuus liittyy viiden hoiva-, koti- ja asumispalvelualan yrityksen yhteiseen palveluiden tuotteistamisprosessiin. Teoreettista konstruktiota koetellaan käytännön tapaustutkimuksessa ja sitä muokataan tutkimustulosten perusteella. Tapaustutkimus tuki teoreettisen konstruktion sisältämiä malleja. Palvelun sisältö voidaan jakaa asiakkaan tarvetta vastaaviin moduuleihin. Modulointi on tapa tuotteistaa palvelu eli kehittää palvelusta konkreettinen kokonaisuus. Palvelutuote kootaan yhdistelemällä moduuleita asiakastarpeen mukaan. Modulointi mahdollistaa palvelutuotteiden yhtäaikaisen standardoinnin ja asiakaskohtaisen räätälöinnin. Tällöin asiakkaan näkökulmasta hänen yksilöllisiä tarpeita vastaavien palveluiden tuotanto on tehokasta. Palveluntuottajalla voi olla erilaisia rooleja modulointiprosessissa ja palveluiden tuotannossa. Palveluntuottaja voi toimia muun muassa verkosto-orkestraattorina, tuottaa palveluita suoraan kunnalle ja toimia ulkoistusapuna. Moduloimalla palvelunsa palveluntuottaja voi keskittyä tiettyjen palvelumoduulien tarjontaan. Tällöin modulointivaiheessa moduulin rajapintojen ja yhdistelyehtojen määrittely on oleellista
Description
Supervisor
Smeds, Riitta
Thesis advisor
Haho, Päivi
Keywords
services, palvelut, development, kehittäminen, processes, prosessi, modularity, modulointi, care services, hoivapalvelut, housing services, kotipalvelut, asumispalvelut
Other note
Citation