Taidekäsitykset valintakoetehtävien arvioinnin taustalla

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
129
Series
Abstract
Maisterin opinnäytetyössäni tutkin Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman valintakokeista koottua kuvatietokantaa. Tutkimuksessani olen analysoinut Panofskyn kuva-analyysin menetelmällä vuosina 2008-2010 valintakokeissa valokuvaamalla dokumentoituja tehtävätoteutuksia. Tutkimuskysymyksenäni halusin selvittää, onko korkeimpia pistemääriä saaneiden tehtävätoteutusten pisteytyksille löydettävissä yleistettäviä ja sanallistettavia perusteita, ja jos on, vastaavatko nämä tehtävänannoissa annettuja arviointiperusteita ja muuta tehtävänannon ohjeistusta. Halusin myös tutkia, onko tehtäväsuorituksia ja niiden arviointia tutkimalla mahdollista selvittää kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman valintakokeille tyypillistä taidekäsitystä. Lähestyin tutkimuskohdettani kriittisen teorian keinoin ja tutkin aineistoani Panofskyn kuva-analyysin ja diskurssianalyysin avulla. Kuva-analyysin menetelmillä pyrin sanallistamaan kuvallisen informaation ja diskurssianalyysin avulla vertaamaan sanallistettuja havaintojani sanallisessa muodossa oleviin tehtävänantojen arviointiperusteisiin. Rajasin otantani lopulta 38:aan viiden pisteen tehtävätoteutukseen luokittelemalla tehtävänannot eri tehtävätyyppeihin. Kuva-analyysin avulla etsin kunkin tehtävätyypin korkeita pistemääriä saaneille tehtäväsuorituksille tyypillisiä piirteitä. Havaitsin, että viiden pisteen tehtäväsuoritusten arviointi vastasi pitkälti tehtävänannoissa annettuja ohjeita ja arviointiperusteita. Monet arviointiperusteet olivat kuitenkin monitulkintaisia ja vaikeasti määriteltäviä. Tehtävänannoissa oli useita arviointiperusteita ja oli vaikea määritellä, mitkä niistä olivat keskeisimpiä annettujen pisteiden kannalta. Lähes kaikkia analysoimiani viiden pisteen tehtävätoteutuksia yhdisti kuvallinen kypsyys. Näissä toteutuksissa kuvaa osattiin käyttää tarkoituksenmukaisesti ja hallitusti tarinan kerrontaan ja tunnelman luontiin, riippuen tehtävänannon vaatimuksista. Tämä tarkoitti lähes kaikkien viiden pisteen suoritusten kohdalla selkeää ja oivaltavaa kuvallista kerrontaa, josta näkyi kuvakeronnan konventioiden tuntemus. Kuvakerronnallinen kypsyys ja selkeys olivat tulkintani mukaan keskeisiä elementtejä valintakokeiden kuvallisissa tehtävissä menestymiselle. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman valintakokeiden taidekäsitys painottui lähinnä kuvakerronnan formaaleihin ominaisuuksiin. Tulkintani mukaan tekninen osaaminen ei kuitenkaan ollut merkityksellistä, kunhan toteutus oli muuten selkeä ja ymmärrettävä. Tutkimukseni osoitti mielestäni, että tietyt tehtävänannoissa käytetyt arviointiperusteet kaipaavat täsmentämistä. Etenkin ideaa, omaperäisyyttä ja persoonallisuutta painottavat arviointiperusteet ovat vaikeasti tulkittavissa.
Description
Supervisor
Niiniskorpi, Soile
Keywords
taidekasvatus, valintakokeet, pääsykokeet, taidekäsitys, arvio
Other note
Parts
  • Opinnäytetyön aineistona on käytetty Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelman keräämää kuvatietokantaa valintakokeiden tehtäväsuortiuksista.
Citation