Structural analysis of the polysaccharides in lignocellulosic material

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
1997
Major/Subject
Orgaaninen kemia
Mcode
Kem-4
Degree programme
Language
fi
Pages
84 s. + liitt.
Series
Abstract
Työn tavoitteena oli ottaa käyttöön permetylointimenetelmä, jolla voidaan analysoida polysakkaridien rakennetta sekä kartoittaa valitun menetelmän soveltuvuutta erityyppisille näytteille. Kirjallisuusosassa tarkasteltiin eri permetylointi- ja hydrolyysimenetelmiä etuineen ja haittoineen sekä reaktio-olosuhteiden vaikutuksia näytteiden kestävyyteen ja konfiguraatioon. Myös näytteiden kvantitointia ja massaspektroskopiassa esiintyvää fragmentoitumista tuotiin esille. Tutkimusosassa tunnettuja puissa esiintyviä polysakkarideja permetyloitiin Prehmin ja Ciucanen menetelmillä Jälkimmäinen menetelmä valittiin käytettäväksi permetylointimenetelmäksi. Metylointia seuraavaksi hydrolyysimenetelmäksi valittiin metanolyysi. Tällöin vapautuneet hydroksyyliryhmät silyloitiin kaasukromatografista määritystä varten. Tunnettujen mono-, oligo- ja polysakkaridien analysointien kautta saatujen retentioaikojen ja massaspektrien avulla luotiin kirjasto, joka mahdollisti tuntemattomien polysakkaridinäytteiden rakenneanalyysin. Todellisina näytteinä analysoitiin mm. mustalipeästä eristetty hemiselluloosanäyte sekä entsymaattisen hydrolyysin avulla massasta eristetty hiilihydraattipitoinen jäännösligniininäyte. Menetelmän todettiin antavan odotettuja tuloksia kummallekin näytteelle.
Description
Supervisor
Lounasmaa, Mauri
Thesis advisor
Tamminen, Tarja
Keywords
Other note
Citation