Vaate taiteena

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
96
Series
Abstract
Opinnäyte koostuu taiteellisesta sekä tutkimuksellisesta osuudesta. Tutkimuksellinen osuus, jonka teoreettiseen kontekstiin taiteellinen työ sijoittuu, käsittelee vaatteen tyhjää olemusta: vaatetta esitettynä ilman ihmistä. Työssä rajataan tarkasteltavat tyhjän vaatteen esitykset piirustus-, maalaus-, veistos- sekä installaatiotaiteeseen. Tutkimus keskittyy kuva-aineiston pohjalta havainnoimaan, mitä kysymyksiä aiheen kuvauksista syntyy ja miten tyhjän vaatteen sisältäviä taideteoksia on tulkittu. Työ avaa sitä, miten vaate saa arvonsa teoksena, ja miten teosta – vaatetta, joka on erotettu ihmisestä – lähestytään. Ihmiskeho on hyvin läheisesti liitetty vaatteeseen. Se on muoto, josta ja jolle vaate syntyy. Yhteys kehon ja vaatteen välillä ei katkea kehon poistuessa, sillä nähdessä tyhjän vaatteen, ajatus siirtyy välittömästi puuttuvaan ihmiseen. Ei-puettavia vaateteoksia pohtivat teoreetikot, kuten Chris Townsend, Juliet Ash, Joanne Entwistle ja Nina Felshin keskittyvät tulkitsemaan teoksia ainoastaan poissaolevan ihmisen kautta. Vaateteokset voidaan kuitenkin nähdä laajemmin kuin poissaolevan symbolina. Teokset voivat olla myös representatiivisia: ne voivat käyttää vaatetta ideoiden välineenä tai esittää vaateteoksen visuaalisena kohteena, joka rakentaa oman ulkoisen tai tunnelmallisen merkityksensä. Riippuu työstä, onko poissaololla merkitystä, vai kiinnittyykö huomio kohteeseen, joka on läsnä. Lopputyön taiteellinen osuus on teoskokonaisuus, joka on syntynyt kerätyn kuvamateriaalin sekä teoreettisen pohdinnan lähtökohdista. Teokset koostavat tutkimuksellisen osuuden pohdinnat vaatteen olemuksesta käytäntöön ja tarkastelevat funktionsa menettäneiden vaateteosten oikeutusta olemassaoloon. Kokonaisuus on toteutettu kokeellisen helmikirjonnan metodein mallinuken päälle, hyödyntämättä kangasta. Työt sisältävät vaatteen muodon, mutta saavat lopullisen tarkoituksensa ”tyhjinä”, ilman muotoa, jonka päälle ne on rakennettu. Etäännyttäminen on tehnyt töistä vaatteen kuvia, vaatteen ideoita, taide-esineitä, joissa samaistuminen syntyy itse kohteesta. Teossarja esitellään Galleria Atskissa 8.9.-18.9.2015 sekä Suomen käsityön museon Ikkunagalleriassa 13.1.- 28.2.2016.

This thesis work includes an artistic project and a theoretical study. The research approach consists of the theoretical context where the artistic project is located: empty clothing as work of art and the questions they create. The work is based on collected images of artworks containing empty clothing that include representations in the form of drawings, paintings, sculptures or installation artworks. The research focuses on how these artworks consisting the theme of empty clothing are presented and how the presentation effects the way the works are seen and interpreted. Focus is on how a traditionally functional piece of clothing obtains its value as an artwork and what the approaches of looking at the works are. The human body is very closely related to clothing, because it is the shape for which clothing is made for. Connection between clothing and the body doesn’t disappear when the body is absent, because as we see an item of clothing, our thoughts are automatically directed to the body. Theoreticians who have written about the topic of empty clothing such as Chris Townsend, Juliet Ash, Joanne Entwistle and Nina Felshin interpret the works solely through the absent wearer, although there are other possible approaches. The works can also be seen as representative: they can use clothing as a means of transferring ideas or present the visual object as building its own identity. Depends on the art piece, whether the meaning of the work comes from the absent body, or if the meaning is what is seen. The artistic project consists of a collection of artworks that are based on the collected images and the ideas born from the theoretical study. The artworks gather thoughts about the essence of clothing and the justification of their existence as pieces of non-wearable representations of clothes. The technique used is an experimental method of bead embroidery created on a mannequin, without a fabric base. The works include the shape of clothing but come to their existence apart from it. This distancing transforms the works as representations or ideas: art objects where what is seen becomes more important than what is missing. The collection of artworks is presented in Galleria Atski 8.9.-18.9.2015 and in the Craft Museum of Finland’s Ikkunagalleria 13.1.-28.2.2016.
Description
Supervisor
Laitinen, Tuomas
Thesis advisor
Vänskä, Annamari
Peltonen, Elina
Keywords
vaate, taide, tyhjä vaate, vaatteen arvo, muoti, helmikirjonta
Other note
Citation