Avstämning och övervakning av material och energibalanserna

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2008
Major/Subject
Systeemitekniikka
Mcode
AS-74
Degree programme
Elektroniikan ja sähkötekniikan tutkinto-ohjelma
Language
sv
Pages
82
Series
Abstract
Luotettavat mittaukset ovat tehtaille tärkeitä, sillä melkein kaikki prosessiohjaukset tehdään mittausten perusteella. Jos luotettavia mittauksia ei ole saatavissa, prosessia ei voida ajaa optimaalisella tavalla. Mittaukset vaikuttavat myös päätöksiin korkeammalla tasolla, koska investointi- ja liiketoimintapäätökset perustuvat usein mittauksiin. Virheet prosessidatassa aiheuttavat siten ylimääräisiä kustannuksia kaikilla tasoilla. Tämän työn tarkoitus on tutkia, miten on mahdollista parantaa mittauslaatua matemaattisella taseiden täsmäytyksellä. Työn kirjallisessa osassa käsitellään perinteistä täsmäytysalgoritmia sekä erilaisia keinoja löytää systemaattisia mittausvirheitä. Lopuksi esitetään uusi tasetäsmäytysalgoritmi, joka tehokkaasti paljastaa systemaattisia virheitä. Parhaan algoritmin löytämiseksi eri menetelmät testattiin simuloinnilla. Testejä varten kehitettiin uusi tasetäsmäytys-ohjelmisto. Täsmäytysmenetelmät testattiin myös kahdella tehtaalla. Testit suoritettiin Billerud Karlsborgin paperitehtaan höyry- ja vesitaseella sekä pienellä maakaasutaseella Göteborgissa. Työssä kokeiltiin myös mittauslaadun jatkuvaa valvontaa järjestämällä etäyhteys Billerud Karlsborgin infojärjestelmään. Testeissä kävi ilmi, että suurin osa kirjallisuudessa löydetyistä täsmäytysmenetelmistä ei pysty antamaan hyviä tuloksia oikealla prosessidatalla. Simuloinnin ja käytännön testien perusteella kehitettiin iteratiivinen täsmäytysalgoritmi, joka perustuu sekä kontaminoituun normaalijakaumaan että korrelointiin. Algoritmi paikansi suurimmat virhepositiot, ja virhe-estimaatit täsmäsivät hyvin kalibrointituloksien kanssa.
Description
Supervisor
Hyötyniemi, Heikki
Thesis advisor
Laukkanen, Ville
Keywords
mittauslaatu, mätkvalitet, täsmäytys, avstämning, systemaattinen virhe, systematiska fel, jatkuva valvonta, kontinuerling övervakning
Other note
Citation