Green building rating systems and their profitableness from property investor's perspective

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
98 s. + liitt. 19
Series
Abstract
Ympäristöarvojen merkitys on ollut jatkuvassa kasvussa viimeisen vuosikymmenen aikana. Rakennusten ympäristösertifiointijärjestelmiä on otettu käyttöön laajasti ympäri maailmaa ja sertifiointi on yleistymässä myös Suomessa. Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna rakennusten ympäristösertifiointi on kannattavaa, koska ympäristöllisesti kestävä rakennus aiheuttaa vähemmän ympäristökuormitusta. Sertifioinnin yleistymistä ovat kuitenkin hidastaneet perinteistä rakentamista korkeammat kustannukset, tieteellisen näytön puute saavutettavien hyötyjen määrästä sekä hyötyjen ja kustannusten epätasainen jakautuminen käyttäjien ja omistajien kesken. Tämä tutkimus tarkastelee rakennusten ympäristösertifioinnin taloudellista kannattavuutta kotimaisilla markkinoilla sijoittajan näkökulmasta. Työssä esitellään rakennusten ympäristösertifiointijärjestelmien yleinen rakenne, tavoitteet, hyödyt sekä havaitut ongelmat. Sertifioinnin taloudellista kannattavuutta tarkastellaan aiemman tutkimustiedon valossa. Suomessa ympäristösertifiointi on vasta yleistymässä, joten kannattavuutta on jouduttu tarkastelemaan muilla markkinoilla toteutettujen tutkimusten perusteella. Ympäristösertifikaattien merkitystä kotimaisilla markkinoilla on selvitetty toimistotilojen käyttäjille suunnatun haastattelukyselyn avulla. Ympäristösertifioinnilla ei tämän hetken markkinoilla saavuteta merkittävää taloudellista hyötyä. Luotettavasti arvioitavissa olevat hyödyt rajoittuvat paremmasta energiatehokkuudesta seuraaviin säästöihin käyttö- ja ylläpitokustannuksissa. Markkinoiden kehityksen perusteella on kuitenkin odotettavissa, että ympäristösertifikaattien rooli sekä saavutettavat hyödyt tulevat kasvamaan tulevaisuudessa. Tutkimuksessa on esitetty merkittävimmät ympäristösertifioinnilla potentiaalisesti saavutettavissa olevat hyödyt sekä tarkasteltu sertifioinnin taloudellista kannattavuutta kotimaisilla kiinteistömarkkinoilla. Potentiaalisten hyötyjen toteutuminen riippuu markkinoiden tulevaisuuden kehityksestä, jonka luotettava arvioiminen on lähes mahdotonta. Rakennuksen ympäristösertifioinnin kannattavuus riippuukin vahvasti sekä sijoittajan strategiasta että hänen näkemyksestään tulevaisuuden markkinakehityksestä. Tulokset kuitenkin osoittavat, että ympäristöominaisuudet kannattaa huomioida yhtenä tarkasteltavista osa-alueista sijoituspäätöksiä tehtäessä.
Description
Supervisor
Viitanen, Kauko
Thesis advisor
Markkola, Erkki
Keywords
green building rating systems, kiinteistösijoittaminen, green buildings, rakennusten ympäristösertifioitijärjestelmät, LEED, ympäristöllinen kestävyys, sustainability, LEED, real estate investment, rakennusten ympäristövaikutusten arvionti
Other note
Citation