Forms in movement — strategies of openness for commercial product design

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2018 Nikkola
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Collaborative and Industrial Design
Language
en
Pages
98
Series
Abstract
Today’s commercial environment is increasingly complex. Globalization, fragmentation of consumer segments and new manufacturing technologies make it difficult for companies to act as authorities in defining the value of their products. In this context, many traditional industrial design practices face new challenges. In a complex system, product—consumer interaction cannot be seen isolated from the society as a whole, the cultural significance of a product becomes an important part of consumption. Through consumption, we are asked to integrate with a multitude of relations, both social and concrete. If a product gets stuck to a rigid set of relations, it can only be accepted accompanied by these relations. To allow a more flexible consumption process, we should find design strategies, which leave a product open for consumer-oriented integration. In this thesis, I examine a product strategy, which leaves products unfinished and waiting for further manipulation to allow a more participatory integration process. I further analyze the product evolution of G-Shock, a watch brand by Casio, to find insights for design strategies, which benefit, rather than suffer, from the uncertainty caused by the commercial context. By examining the evolution of G-Shock, I argue that a commercial design strategy should be seen as a two layered approach, where the first defines a product’s identity and the second facilitates its cultural appropriation. Our evaluation of the original design process should not be tied to specific consumer feedback, but should aim at measuring the potential a product has for being used as a platform for consumers to create new value. In the future of commercial product design, we should continue to develop new strategies, which allow companies to become facilitators in consumer-oriented meaning making.

Nykyinen kaupallinen ymparistö monimutkaistuu jatkuvasti. Globalisaatio, kuluttajaryhmien pirstaloituminen ja uudet valmistustekniikat heikentävät yritysten asemaa tuotteiden arvon määrittäjinä. Tässä kontekstissa monet perinteiset teollisen muotoilun käytännöt kohtaavat uusia haasteita. Monimutkaisessa järjestelmässä tuote—kuluttaja vuorovaikutusta ei voida nähdä irrallaan muusta yhteiskunnasta, tuotteen kulttuurisesta merkityksestä tulee tärkeä osa kuluttamista. Kuluttamalla toimimme osana mopuolista sekä sosiaalista että esineellistä suhdeverkostoa. Jos tuote on kiinteä osa jäykkää suhdejoukkoa, kuluttaja voi hyväksyä sen vain osana tätä joukkoa. Joustavuuden lisäämiseksi meidän tulee löytää muotoilustrategioita, jotka jättävät tuotteen avoimeksi kuluttaja-keskeiselle integraatiolle. Tässä opinnäytteessä tutkin tuotestrategiaa, joka sallii osallistavan kuluttamisprosessin jättämällä tuotteen keskeneräiseksi odottamaan myöhempää muokkaamista. Analysoin edelleen Casion G-Shock kellomerkin kehitystä löytääkseni mahdollisuuksia muotoilustrategioille, jotka hyötyvät, ennemmin kuin kärsivät, kaupallisen ympäristön aiheuttamasta epävarmuudesta. Tutkimalla G-Shock:n kehitystä esitän, että kaupallinen muotoilustrategia tulisi nähdä kaksikerroksisena prosessina, jossa ensimmäinen määrittää tuotteen identiteetin ja toinen fasilitoi sen kulttuurisen appropriaation. Ensimmäisen vaiheen muotoiluprosessin arvioimisen ei pitäisi olla sidottu tiettyihin kuluttajapalautteisiin vaan tulisi pyrkiä mittaamaan tuotteen potentiaalia toimia alustana kuluttajien arvonmuodostuksessa. Kaupallisen muotoilun tulevaisuudessa meidän tulee kehittää uusia strategioita, joissa yritys mahdollistaa kuluttaja-keskeisten merkitysten luomisen.
Description
Supervisor
Person, Oscar
Thesis advisor
Santos, Fernando
Keywords
product design, industrial design, design strategy, open aesthetics, G-Shock
Other note
Citation