Achieving competitive advantage through project business: A systems integrator's

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2007
Major/Subject
Automaation tietotekniikka
Mcode
AS-116
Degree programme
Language
fi
Pages
90
Series
Abstract
Tämän työn tavoitteena oli tarjota malleja ja menetelmiä, joiden avulla järjestelmätoimittaja voi tavoitella projektiliiketoimintansa kautta kilpailuetua. Fokuksena työssä pidettiin projektiliiketoiminnan toiminnallinen näkökulma, jonka kautta projektit varsinaisesti toteutetaan. Diplomityö alkaa aiheen ja sen käsitteiden määrittelyllä. Seuraava luku alkaa kirjallisuustutkimuksella, jonka avulla etsittiin kilpailuedun tekijöitä. Kirjallisuustutkimus pohjautuu projektiliiketoiminnan tyypillisten ongelmien ja menestystekijöiden analyysiin. Tuloksena löydettiin, että portfolionhallinta ja strategisen tason tekniikat mahdollistavat siirtymisen ongelmista menestystekijöihin. Aiempi portfolionhallinnan tutkimus keskittyy investointi- ja tietojärjestelmäprojekteihin, joten olemassa olevia malleja ja tekniikoita pyrittiin analysoimaan ja lopulta soveltamaan järjestelmätoimittajan projektiympäristöön. Portfolionhallinta yksinään ei kuitenkaan ole riittävä ratkaisu takaamaan kilpailuedun, sillä oikeaoppinen projektinhallinta on edellytys strategisen tason toiminnoille. Näin ollen työssä esiteltiin alan hyväksi todettuja malleja ja menetelmiä projektinhallinnan osalta. Näkökulmana pyrittiin jälleen pitämään järjestelmätoimitus, jotta tuloksia voitaisiin hyödyntää käytännössä. Case-tapauksen avulla löydettyjä tuloksia pyrittiin viemään lähemmäs käytäntöä. Yrityksen esittelyn ja analyysin pohjalta esiteltiin yksityiskohtaisia malleja, työkaluja ja tekniikoita, joiden avulla yritys voi tavoitella kilpailuetua.
Description
Supervisor
Koskinen, Kari
Thesis advisor
Jokela, Antti
Keywords
systems integration, järjestelmätoimitus, competitive advantage, integraatio, project business, kilpailuetu, project management, projektiliiketoiminta, portfolio management, projektinhallinta, project management methodology, portfolionhallinta, projektinhallintametodologia
Other note
Citation