Toimintaympäristölähtöisten tekijöiden vaikutus Suomessa yritysmarkkinoilla toimivien high-tech -yritysten markkinointiin liiketoiminnan alkuvaiheessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Date
2010
Major/Subject
Marketing
Markkinointi
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
103
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteet Tässä tutkielmassa tarkastellaan yritysmarkkinointia high-tech -toimialalla ja tarkemmin kyseisestä toimintaympäristöstä johtuvia erityisvaatimuksia markkinoinnin suhteen yrityksen liiketoiminnan alkuvaiheessa. Tutkimuskysymys muodostuu näin ollen seuraavanlaiseksi: Millaisiin toimintaympäristöstä johtuviin tekijöihin yritysmarkkinoilla toimivan korkean teknologian yrityksen markkinoinnissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota liiketoiminnan alkuvaiheissa suomalaisessa toimintakontekstissa? Tutkimus tarkastelee aihetta erityisesti markkinoivien yritysten näkökulmista. Aineisto ja tutkimusmenetelmät Tutkimus toteutettiin käyttäen kvalitatiivista lähestymistapaa ja siinä hyödynnettiin tapaustutkimusmenetelmää. Tutkimuksen kohteena oli liiketoimintansa alkuvaiheessa olevia yritysmarkkinoilla toimivia suomalaisia korkean teknologian yrityksiä. Tutkimusta varten tehtiin seitsemän haastattelua, joiden avulla pyrittiin saamaan kokonaiskuva siitä, millaisia markkinoinnillisia haasteita alan yritykset kohtaavat liiketoiminnan alkuvaiheessa. Tutkimusaineisto kerättiin semistrukturoiduin teemahaastatteluin, litteroitiin ja analysoitiin. Tutkimuksen teoreettisen osan lähdeaineisto käsittelee yritysmarkkinointia sekä high-tech markkinointia, jota voidaan perustellusti pitää erityisenä markkinoinnin osa-alueena. Teoriaosan pohjalta rakennetaan tutkimuksen teoreettinen viitekehys, joka toimii pohjana kvalitatiiviselle tutkimukselle. Tulokset Tutkimustulokset osoittavat, että korkean teknologian toimiala asettaa aloittavalle yritykselle monia erityishaasteita markkinoinnin suhteen. Korkean teknologian start-up yritysten markkinoinnissa painottuvat vahvimmin verkostosuhteiden merkitys, kredibiliteetin rakentaminen sekä alkuvaiheen tiimin rakenne, jotka näyttävät aineiston perusteella olevan suomalaisessa toimintakontekstissa menestyksen kannalta kriittisimmät ja haasteellisimmat tekijät. Empiirinen aineisto osoittaa, että ne yritykset, joilla on vahvemmat suhdeverkostot ja joiden alkutiimissä on sekä vahvaa teknistä että kaupallista osaamista, kykenevät käynnistämään varsinaisen liiketoimintansa nopeammin ja myös kasvavat nopeammin. Tulos tukee aikaisempaa aiheesta tehtyä tutkimusta.
Description
Keywords
high-tech -markkinointi, start-up, korkea teknologia, B-to-B -markkinointi, suhdemarkkinointi, yrittäjyys, yritysmarkkinointi, innovatiivisuus, verkostosuhteet, kredibiliteetti
Other note
Citation