The methodologies of service-oriented software development

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2009
Major/Subject
Tietotekniikka
Mcode
T-86
Degree programme
Language
en
Pages
(7) + 60 s. + liitt. 5 s.
Series
Abstract
Tämä tutkimus on Teknillisen korkeakoulun (TKK) diplomityö. Työn aihe on palvelukeskeinen ohjelmistokehitys. Työ käsittelee palvelukeskeisen ohjelmistokehityksen haasteita ja menetelmiä sekä suhdetta perinteiseen ohjelmistokehitykseen. Työn päätavoitteena on tunnistaa ja valita lupaavimmat kirjallisuudessa esitetyt palvelukeskeisen ohjelmistokehityksen menetelmät ja verrata näitä toisiinsa yhteisten piirteiden löytämiseksi. Diplomityössä käytetyt tutkimusmenetelmät ovat kirjallisuustutkimus ja kyselytutkimus. Kirjallisuuden pohjalta vastataan tutkimuskysymyksiin ja kyselytutkimuksen avulla kartoitetaan organisaatioiden tietämystä tutkimusaiheesta. Tässä tutkimuksessa on tunnistettu 13 kirjallisuudessa esitettyä menetelmää palvelukeskeiseen ohjelmistokehitykseen. Tutkittujen organisaatioiden tietämys ja kokemukset näistä menetelmistä ovat vähäisiä. Menetelmät tarjoavat uusia periaatteita, toimintoja ja tekniikoita palvelukeskeisyyden mukanaan tuomien haasteiden voittamiseksi. Menetelmien laadussa on kuitenkin suuria eroja ja useat menetelmät ovat epäkypsiä tai jopa soveltamiskelvottomia. Vaikka palvelukeskeisen ohjelmistokehityksen menetelmät eivät suoraan viittaa yhteiseen teoriapohjaan, voidaan menetelmistä tunnistaa paljon yhteisiä piirteitä, jotka yhdessä muodostavat kokonaiskuvan palvelukeskeisestä ohjelmistokehityksestä. Verrattaessa palvelukeskeisen ohjelmistokehityksen keskeisiä piirteitä perinteisiin ohjelmistokehitysmenetelmiin voidaan havaita, että perinteiset menetelmät eivät juuri tarjoa tukea palvelukeskeisen kehityksen haasteiden voittamiseksi. Tämä tutkimus yhdistää palvelukeskeisen kehityksen haasteita, taustaa ja menetelmiä sekä esittelee keskeisiä puutteita aiheeseen liittyvässä tiedossa.
Description
Supervisor
Hämäläinen, Matti
Thesis advisor
Hiekkanen, Kari
Keywords
SOA, palveluarkkitehtuuri, service-oriented architecture, ohjelmistokehitys, software development
Other note
Citation