Agent-Based Approach to Supervisory Information services in Process Automation

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2006
Major/Subject
Automaatiotekniikka
Mcode
AS-84
Degree programme
Language
en
Pages
81
Series
Abstract
Prosessiteollisuuden informaatio- ja automaatiojärjestelmät ovat suuria ja monimutkaisia. Tieto on tallennettu useisiin hajallaan oleviin ja toisistaan riippumattomiin tietokantoihin. Tietokannat ovat sekä rakenteellisesti että semanttisesti epäyhtenäisiä. Tällä hetkellä suurena haasteena on yhdistää ja jalostaa tallennettu tieto siten, että käyttäjän olisi helppo hyödyntää sitä päätöksenteossaan. Diplomityössä tutkitaan agenttiteknologian ja semanttisen webin soveltuvuutta tiedon hakuun ja integrointiin prosessiautomaatiossa. Tiedon haku- ja integrointipalveluiden on tarkoitus tarjota prosessioperaattorille helppo saavutettavuus tietyn operatiivisen tilanteen kannalta oleelliseen tietoon. Toisistaan riippumattomiin tietolähteisiin tallennetun tiedon integrointi mahdollistaa tiedon esittämisen operaattorille laajemmassa kontekstissa. Integroitu tieto antaa operaattorille paremman kokonaiskuvan tietystä operatiivisesta tilanteesta. Työn kirjallisuusosassa esitellään prosessiteollisuuden informaatio ja automaatiojärjestelmien nykytila sekä tulevaisuuden haasteet. Pääasiat agenttiohjelmistokomponenteista sekä semanttisesta webista käydään läpi. Lisäksi esitellään teknologioiden soveltuvuus hajautetun ja epäyhtenäisen tiedon hallintaan. Työn kokeellisessa osassa esitellään agenttikonsepti, jonka tavoitteena on prosessioperaattorin päätöksenteon tukeminen. Konseptin testaamiseksi toteutettiin agenttisovellus sekä ontologia. Sovelluksen testaamiseen käytetty tiedon haku- ja integrointiskenaario vastaa todellista paperitehtaassa havaittua ongelmaa. Ontologisten suhteiden sekä agenttijärjestelmän käyttö mahdollisti toisistaan riippumattoman tiedon integroinnin operaattorin kannalta mielekkäällä tavalla. Tieto kyettiin esittämään uudessa kontekstissa siten, että tiettyyn operattiiviseen tilaan johtaneiden syiden tunnistus helpottui. Integroitu tieto helpotti päättelemään riippuvuuksia tuotantoprosessissa esiintyneiden ilmiöiden välillä.
Description
Supervisor
Halme, Aarne
Thesis advisor
Pirttioja, Teppo
Keywords
process automation, prosessiautomaatio, multi-agent systems, agenttiohjelmistokomponentit, Semantic Web, semanttinen web, information system integration, informatiojärjestelmäintegraatio, operations support, operaattorin tuki
Other note
Citation