Vaatteen ja ihmisen suhteesta yksityisessä kokemuksessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2017 Pöyry
Date
2017
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
88
Series
Abstract
Taiteen maisterin opinnäytteeni käsittelee vaatteen ja ihmisen suhdetta yksityisessä ja intiimissä kokemuksellisuudessa. Se jakautuu kolmeen rinnakkain toimivaan ja keskenään sekoittuvaan teemaan, havaintoon, muistiin ja kuvitteluun, ja näiden kautta kartoittaa sitä moniulotteisuutta, joka tekee juuri vaatteesta merkityksellisen ja estetiikaltaan ainutkertaisen suhteessa muihin esineisiin. Se käsittelee vaatetta paitsi tärkeänä henkilöhistoriallisena ja autobiografisena työkaluna, myös vastuullista sitoutumista vaativana valintana. Vaatteiden kautta olemme yksilötasolla osa suurempaa eettistä ja ekologista kokonaisuutta. Vaate asettuu ihmisen iholle ja elämään niin tiiviisti, että sitä on vaikea nähdä, mutta kietoutuessaan yhteen ruumiin kanssa muotoutuu suodattimeksi, joka värittää kaikki kokemuksemme ja asettuu siten maailman ymmärtämisen ja näkemisen välineeksi. Henkilökohtaisuutensa kautta se muodostaa jatkuvasti uusia maailmoja suhteessa uusiin ruumiisiin, joiden muoto kuitenkin asettuu osaksi pitkää jatkumoa. Kaikki vaatteessa ilmenevät tasot, muistot ja kauneus tulevat käsitettäviksi juuri ruumiillisuutena ja sen kautta, ja siksi meidän on kiinnitettävä huomio vaatteeseen moniaistisena kokemuksena, samoin kuin ymmärrämme ruumiin aistivana, kokevana ja tuntevana. Runollistuvan kokemuksellisuuden ja sen tuottaman tiedon kautta työni sanallistaa niitä yksityisiä tasoja ja kerroksia, joilla vaatteen poetiikka operoi.

In my Master’s thesis I explore the relationship between clothing and human in an intimate and private experience. The work operates in three parallel levels: perception, memory and imagination and through these three surveys the complex multidimensionality that makes ordinary clothing significant and aesthetically unique in relation to other objects. It considers clothing not only as comprehensively important and valuable autobiographical tool, but also as a choice that demands responsibility and commitment. Through clothing we are individually bound to bigger ethical and ecological questions. Clothing settles on our skin and our lives so closely that we can’t always see it, but as it entrails itself to body, molds into a filter that colours all our experiences and becomes a tool through which we see and experience the world. Through its privateness it forms constantly increasing worlds in relation to bodies it covers, but the bodies always relate themselves to a long continuum. All layers, memories and aspects of beauty that are manifested in clothing become best understandable through body, and that is why we need to consider clothing first of all as a multisensory experience, in the same way we understand body as a sentient, sensible, seeing and hearing entity. Through the poetics of the intimate experience and the information it produces my work verbalizes all those private qualities and intimate layers in which the poetics of clothing operate.
Description
Supervisor
Ryynänen, Max
Thesis advisor
Ryynänen, Max
Keywords
vaate, ruumiillisuus, havainto, muisti, kuvittelu, identiteetti
Other note
Citation