Use of facility management software in measuring the functionality and environmental performance of work environment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Kiinteistöoppi
Mcode
Maa-20
Degree programme
Language
fi
Pages
vii + 69 + [5]
Series
Abstract
The ways of doing knowledge work have become more versatile. Knowledge work can be for example concentration demanding work, interactive work, mobile work or creative work. That is also why the work environment has to support different ways of working. All the three aspects of work environment, virtual-social-and physical aspects, should be noticed when creating functional working environment. Environmental performance is also essential part of work environment and it reflects company's values and image that employees experience. Work environment's functionality should be measured in order to get valuable information of work environment's current situation and the needs for development. Functionality and environmental performance of work environment can be measured for example with the aid of facility management software. The aim of the study was to examine how facility management software can be used in measuring the functionality and environmental performance of work environment. The study focused mainly on the functionality of physical work environment. The method used in the study was an interview study. The aim of the interviews was to examine what factors of work environment's functionality and environmental performance company's measure. The aim was also to find out if facility management software had been used as an aid in these measures. Companies measure work environment's functionality and environmental performance with the help of various meters and parameters. Measured factors are for example utilization rate of space, user satisfaction or company's carbon dioxide emissions. Companies use facility management software in monitoring: 1) Maintenance 2) Space information and space use costs, 3) Space use efficiency, 4) Energy consumption and 5) Carbon dioxide emissions. However, facility management software could be used more extensively in measuring functionality and environmental performance of work environment. For example quality of indoor air or user satisfaction could be reported with facility management software.

Tietotyöntekijöiden työskentelytavat ovat muuttuneet yhä monipuolisemmiksi. Tietotyö voi olla esimerkiksi keskittymistä vaativaa, vuorovaikutteista, liikkuvaa tai luovaa työtä. Siksi myös tietotyön työympäristön on tuettava erilaisia työnteon tapoja. Jotta työympäristöstä saadaan toimiva, tulisi ottaa huomioon sen kaikki kolme osa-aluetta: virtuaalinen, sosiaalinen ja fyysinen osa-alue. Myös työympäristön ympäristötehokkuus on osa hyvää työympäristöä, sillä ympäristötehokkuus on osa yrityksen arvoja ja imagoa, jotka välittyvät työntekijöille. Mittaamalla työympäristön toimivuutta ja ympäristötehokkuutta saadaan tietoa sen nykytilanteesta ja kehitystarpeista. Mittauksen apuvälineenä voidaan käyttää esimerkiksi kiinteistötiedon hallintajärjestelmiä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kiinteistötiedon hallintajärjestelmiä voidaan hyödyntää työympäristön toimivuuden ja ympäristötehokkuuden mittaamisessa. Työssä keskityttiin pääsiassa fyysisen työympäristön toimivuuteen. Tutkimusmenetelmänä käytettiin haastattelututkimusta. Teemahaastattelujen avulla pyrittiin selvittämään mitä työympäristön toimivuuteen ja ympäristötehokkuuteen vaikuttavia tekijöitä yrityksissä seurataan. Tavoitteena oli myös selvittää, onko seurannassa käytetty hyödyksi kiinteistötiedon hallintajärjestelmiä. Työympäristön toimivuutta ja ympäristötehokkuutta seurataan yrityksissä erilaisten tunnuslukujen ja mittareiden avulla. Seurattavia tukijoita ovat esimerkiksi tilojen käyttöaste, käyttäjien tyytyväisyys tiloihin tai yrityksen hiilidioksidipäästöt. Asiaintuntijahaastatteluiden perusteelta yritykset hyödyntävät kiinteistötiedon hallintajärjestelmiä seuraavien työympäristön toimivuuteen ja ympäristötehokkuuteen vaikuttavien tekijöiden seurannassa: 1) Huoltojen toteutumisen seuranta, 2) Tilatietojen ja -kustannusten seuranta, 3) Tilankäytön tehokkuuden seuranta, 4) Energiankulutuksen seuranta ja 5) Hiilidioksidipäästöjen laskeminen. Kiinteistötiedon hallintajärjestelmiä voitaisiin kuitenkin hyödyntää nykyistä laajemmin työympäristön toimivuuden ja ympäristötehokkuuden mittaamisessa, esimerkiksi sisäilma-asioiden ja käyttäjätyytyväisyyden seurannassa.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Lonka, Heikki
Reinikainen, Ville
Keywords
work environment, työympäristö, environmental performance, ympäristötehokkuus, facility management software, kiinteistötiedon hallintajärjestelmät
Other note
Citation