Päänsisäisiä räjähdyksiä – Henkilöhahmot psykologisessa tarinassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2016 Juutilainen
Date
2016
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
54+62
Series
Abstract
Opinnäytetyöni on kaksiosainen työ, joka sisältää teoriaosuuden sekä taiteellisen produktion. Työni taiteellinen osuus on käsikirjoittamani ja piirtämäni henkilöhahmokeskeisen sarjakuvan kuvakäsikirjoitus. Teoriaosuudessa käsittelen laaja-alaisesti henkilöhahmoteorioita, joita olen hyödyntänyt kuvakäsikirjoitusta tehdessäni. Esittelen teoriat oman produktioni kautta, jolloin lukija saa käsityksen myös taiteellisen osuuden työskentelyprosessista. Sarjakuvani tarina keskittyy ulkoisen toiminnan sijaan kuvaamaan hahmojen sisäisessä maailmassa tapahtuvia muutoksia ja korostamaan siten hahmon merkitystä tarinassa. Teoriaosuus pyrkii vastaamaan kysymyksiin: Miten tarinan henkilöhahmojen sisäistä muutosta voidaan esittää sarjakuvan ilmaisukeinoin? ja Kuinka lukijan mielenkiinto saadaan ohjattua päähenkilön sisäiseen muutokseen? Työni teoreettinen viitekehys muodostuu pääasiassa kirjallisuus ja elokuvateorioista, joissa käsitellään henkilöhahmon erilaisia rooleja ja niiden esittämistä. Taiteellisessa osuudessa hyödynnän tekemääni tutkimustyötä ja sovellan sitä vastaamaan sarjakuvan esittämiskeinoihin. Teoriaosuus ja produktio tukevat vahvasti toisiaan. Produktio antaa lukijalle tarkemman kuvan sarjakuvan tarinasta, johon teoriassa viitataan, sekä näyttää konkreettisesti, kuinka teoriapohjaa on hyödynnetty taiteellisessa työskentelyssä.

This master’s thesis consists of two parts, the written theory part and the artistic production. The production of the thesis is a storyboard of a character centered graphic novel, which is written and illustrated by me. The story is emphasizing the importance of a character, instead of action, and therefore can be described as so called psychological story. Thesis is aiming to answer questions: How to express and emphasize mental change of a character in a visual story? and How to make a reader to focus on character´s inner world instead of action? In a written part I introduce theoretical references, focusing on views about character´s role in a story. I explain how have I adapted these literary and movie theories to my own artistic production, which is trying to emphasize the significance of a character. Theory and production part support one another and show the reader the creative process of my working.
Description
Supervisor
Heinänen, Saku
Thesis advisor
Heinänen, Saku
Keywords
sarjakuva, henkilöhahmo, tarinankerronta, psykologinen tarina
Other note
Citation