Riskien arvioinnin tietolähteet ja menetelmät kemikaalipäästöjen ympäristörikosepäilyissä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-01-28
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Water and Environmental Engineering (WAT)
Language
fi
Pages
92 + 23
Series
Abstract
Kemikaalipäästöjen ympäristörikosten tutkintaan osallistuu ympäristöviranomaisia, esitutkintaviranomaisia sekä syyttäjiä. Tutkinnassa poliisien ja syyttäjien on varmistettava, onko tapauksessa kyse rikoksesta. Asiantuntijalausunnoissa on arvioitava kemikaalipäästöstä aiheutuvaa ympäristörikoksen tunnusmerkit täyttävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Arviointi on samankaltainen kuin pilaantuneen maa-alueen toksikologinen riskien arviointi. Tutkintaan osallistuvat viranomaiset eivät aina tunne kemikaalien ominaisuuksiin ja ympäristöriskeihin liittyvää käsitteistöä, mikä voi vaikeuttaa asiantuntijalausuntojen tulkintaa. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää viranomaisten nykyisiä käytäntöjä sekä tuen ja tiedon tarvetta, mitä tulee kemikaalitiedon tulkintaan ja ympäristöriskien tunnistamiseen. Tutkimus koostui kyselytutkimuksesta ja haastattelututkimuksesta, joissa kohdejoukkoina olivat kuntien ja valtion ympäristöviranomaiset, esitutkintaviranomaiset sekä syyttäjät. Kyselytutkimus toteutettiin webropol-kyselynä ja haastattelututkimus toteutettiin teemahaastatteluna. Tutkimuksen perusteella luotettavalle kemikaalitiedolle ja yhdenmukaiselle ympäristöriskien tunnistamismenetelmälle on tarvetta. Ympäristöviranomaisilla ei ole käytössään vakiintunutta kemikaalitietokantaa, ja kemikaalipäästön aiheuttamien ympäristöriskien tunnistamisessa käytetyt menetelmät vaihtelevat. Esitutkintaviranomaiset ja syyttäjät ovat tyytyväisiä nykyisten tutkintapyyntöjen ja asiantuntijalausuntojen laatuun, mutta tunnistavat tarvitsevansa koulutusta kemikaalitiedon ja ympäristöriskien tulkinnassa. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että ympäristöviranomaisten mielestä heillä ei ole riittävästi resursseja tulkita kemikaalitietoja ja tunnistaa ympäristöriskejä. Ulkopuo-lisen asiantuntijaorganisaation tukea kaivataan tulkintaan ja ympäristöriskien tunnistamiseen. Tulosten perusteella suositellaan, että listataan luotettavat kemikaalien tietokannat, ja asiantuntijoiden yhteystiedot sekä yhdenmukaistetaan ympäristöriskien tunnistamismenetelmät.

The environmental authorities, the police and prosecutors are the key actors in environmental crime investigations. In the investigation the police and the prosecutor must ascertain whether a crime has taken place. Experts’ statements should include an assessment of environmental pollution or its potential. This assessment resembles the risk assessment of contaminated sites. The police and prosecutors do not necessarily know the terminology of chemicals and environmental risks which can complicate their interpretations of experts’ statements. The aim of the study was to explore the authorities’ current practices, experiences and the need for support in the interpretation of chemical information and identification of the environmental risks. The study has been conducted with a survey and interviews targeted at environmental authorities, the police and prosecutors. The survey was implemened as a Webropol –survey and thematic interviews. The results show the need for reliable information on chemicals and for a harmonized risk assessment method. The environmental authorities do not use any established chemical database, and the methods for assessing environmental risks. The police and prosecutors are satisfied with the quality of the requests of investigations and experts’ statements but they recognize the need for education in the interpretation of chemical data and environmental risks. The results clearly indicate that the environmental authorities have a lack personnel resources and knowledge for the interpretation of chemical data and identification of the environmental risks in environmental crime investigations. They wish for external support in these tasks. Based on the results, compilation of a list of reliable chemical databases and a contact list of chemical experts, as well as harmonization of risk assessment methods are recommended.
Description
Supervisor
Sorvari, Jaana
Thesis advisor
Björklöf, Katarina
Keywords
kemikaali, tietolähteet, osaaminen, resurssit, ympäristöriskit, ympäristöviranomainen
Other note
Citation