Tietojärjestelmäinvestoinnit ja niiden sisältämät riskitekijät

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
29
Series
Abstract
Tulevaisuudessa yhä suurempi osuus yritysten liiketoiminnasta tulee keskittymään kohti aineetonta pääomaa. Digitalisoitumisen ja teknologian kehittymisen myötä erityisesti tietojärjestelmät saavat näin ollen merkittävän roolin kilpailukykyisen toiminnan muodostamisessa. Tämä kandidaatintutkielma keskittyy aineettomien investointien aihealueen sisällä tietojärjestelmäinvestointien tarkasteluun. Tavoitteena on selvittää niihin kohdistuvia merkittävimpiä riskejä sekä tekijöitä, jotka edesauttavat onnistunutta investointia. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja keskeisimpinä lähteinä toimivat laskentatoimea sekä tietojärjestelmiä käsittelevät tieteelliset artikkelit sekä muu kirjallisuus. Tutkielman aihetta on työssä pohjustettu käymällä ensin läpi aineettomia investointeja, niiden määritelmää ja raportointia sekä viimeaikaista kehitystä. Tämän jälkeen tarkastellaan tietojärjestelmäinvestointeja yleisellä tasolla, niihin liittyviä ominaispiirteitä sekä lähtökohtia investoinnin tekemiselle. Lopuksi syvennytään erittelemään riskejä ja niiden torjumista. Tavoitteena on antaa lukijalle mahdollisimman kokonaisvaltainen käsitys IT-hankkeista ja niiden roolista yrityksen liiketoiminnassa. Tutkielma osoittaa, että IT-hankkeet ovat usein monimutkaisia ja haastavia projekteja, joihin on kohdistettavissa lukuisia eri riskitekijöitä. Ominaispiirteistä selkeimmin nousi esiin niitä kohtaan suhtautumisen liiallinen optimistisuus ja epärealistisuus sekä vaikeus hahmottaa hankkeen todellista kokoa. IT-investoinneista huomattava osa epäonnistuu ja epäonnistumisien taustalla on muun muassa puutteet johdon toiminnassa sekä loppukäyttäjien sitoutumattomuus. Onnistunut investointi ei kuitenkaan ole mahdottomuus ja onnistumista edesauttavat esimerkiksi joustava suunnitelma ja ammattitaitoinen projektitiimi. Onnistuessaan IT-hankkeella voi olla merkittävä vaikutus prosessien tehostumiseen ja tätä kautta koko yrityksen infrastruktuurin parantumiseen. Tutkielman tuloksien perusteella voidaan todeta, että tietojärjestelmien avulla yritysten on mahdollista rakentaa merkittävää kilpailuetua. Haastavasta luonteesta ja lukuisista riskeistä huolimatta niiden strateginen merkittävyys tulisikin huomioida entistä paremmin ja realistisemman suhtautumisen kautta investointien onnistumisprosenttia parantaa.
Description
Thesis advisor
Virtanen, Tuija
Keywords
aineettomat investoinnit, tietojärjestelmäinvestoinnit, IT-hanke, riskienhallinta
Other note
Citation