Production schedule and control instructions of the quality system of a renovation project

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
1996
Major/Subject
Rakentamistalous
Mcode
Rak-63
Degree programme
Language
fi
Pages
89 s. + liitt.
Series
Abstract
Tutkimuksen tavoitteena oli tehdä YIT:n laatujärjestelmää varten toimintaohjeet ja malli korjauskohteen tuotannonsuunnittelusta. Tutkimuksen testikohteelle laadittiin tuotantosuunnitelmat, jotka testattiin tutkimuksen aikana. Testikohteessa oli tilaohjelma, joka oli erilainen rakennuksen eri osissa. Toinen lohko soveltui toteutettavaksi toistuvana tilakorjauksena ja toinen kokonaistilakorjauksena. Kehitetyssä tuotantomallissa toistuvan rakennusosan aikataulu laadittiin ensin. Tavoitteena oli tasaisesti kuormitetut työryhmät. Jos työryhmän kuormitus ei ollut toistuvalla osalla jatkuvaa, käytettiin epäjatkuvia resursseja kokonaistilajärjestelyn tehtävien mitoituksessa. Kokonaistilajärjestelyn tehtävät suunniteltiin omilla resursseillaan jatkuviksi osakohteesta toiseen. Pienet muuhun tuotantoon tahdistumattomat työkohteet suunniteltiin tehtäväksi erillis- ja lainaresurssein. Tuotanto saatiin toteutumaan suunnitellulla tavalla pääurakoitsijan osalta. Tuotannossa esiintyneet häiriöt johtuivat pääurakoitsijalle alistettujen sivu-urakoitsijoiden resurssiongelmista. Pääurakoitsijan reagoidessa resurssiongelmiin, rakennuttaja ei toiminut riittävän määrätietoisesti sivu-urakoitsijoiden resurssien palauttamiseksi suunnitelman mukaisiksi. Tutkimus osoitti, että kahden tuotantomallin yhdistäminen esimerkkikohteessa oli hyvä ja tehokas toteutustapa, mutta sivu-urakat aiheuttavat pääurakoitsijalle ongelmia tiukasti ohjatussa tuotannossa. Tutkimuksen perusteella korjauskohteen rakennusosittain erilaiset osat pitää suunnitella usean tuotantomallin yhdistelmänä. Tuotannon valvonta ja ohjaus vaati eri tuotantomalleissa erilaista panostusta. Toistuvassa osassa työryhmätuotannon itseohjautuvat monitoimityökunnat eivät tarvinneet yhtä voimakasta ohjausta kuin kokonaistilajärjestelyn ammattiryhmittäin muodostetut työryhmät. Tuotannon valvonta- ja ohjaus kahden eri tuotantomallin välillä tarvitsee työnjohdon jatkuvaa ohjausta, jotta tuotantomallien vuorovaikutus saadaan tehokkaasti hyödynnetyksi. Tutkimuksen tuloksena kehitettiin korjauskohteen toimintaohjeet ja tuotantomalli kahden tuotantomallin yhdistämisestä samassa korjauskohteessa.
Description
Supervisor
Kankainen, Jouko
Thesis advisor
Toikkanen, Sakari
Keywords
quality system, laatujärjestelmä, instruction, toimintaohje, heavy renovation, kokonaistilajärjestely, repetitive renovation, toistuva tilakorjaus, small renovation, pieni korjauskohde, production supervisor and control, tuotannon valvonta ja ohjaus
Other note
Citation