Social Network Analysis in Software Engineering: A Literature Review and a case study

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014
Department
Major/Subject
Tietojenkäsittelyoppi
Mcode
T-76
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 87 s. + liitt. 7 s.
Series
Abstract
Social Network Analysis (SNA) can be used to model and analyze the communication in software projects. Software projects have become increasingly global in recent years. Global software development makes distances moot and provides access to more talented and skilled people. However, it also has unique challenges that usually deal with time zone, cultural and communication issues. Research into these communication issues using SNA aims to provide solutions that mitigate these issues. This thesis has a two-fold research goal. It first executes a systematic literature review (SLR) of social network analysis in software engineering. Secondly, it includes a case study of a globally distributed student project in an industrial setting. The goal of the case study is to explore the connection between SNA metrics and distributed Scrum sprint outcomes. The networks are built from collected communication data such as email. The outcomes are based on surveys for the developers and data from project management software. We did not succeed in providing clear models for the connection between SNA and sprint outcomes with the help of our five hypotheses. We did find that all the teams had different communication patterns although they all used the same distributed Scrum process. For example, based on the SLR we expected to find dominant communicators, which happened in one of the three teams. The biggest contribution of this thesis is to function as a launch pad for future research.

Sosiaalista verkostoanalyysia (SVA) voidaan käyttää ohjelmistoprojektien kommunikaation mallinnukseen ja analyysiin. Ohjelmistoprojekteista on tullut lisääntyvissä määrin maailmanlaajuisia viime vuosina. Maailmanlaajuisen ohjelmistokehityksen avulla etäisyydellä ei ole väliä ja on mahdollista saada käyttöön lahjakkaampia ja ammattitaitoisempia ihmisiä. Kuitenkin siihen liittyy myös ainutlaatuisia haasteita, jotka yleensä koskevat eroja aikavyöhykkeissä sekä kulttuurissa ja kommunikaatiota. SVA:a hyödyntävä tutkimus näihin kommunikaatioongelmiin tähtää ratkaisujen tarjoamiseen näiden ongelmien lieventämiseen. Tällä työllä on kaksi tutkimustavoitetta. Ensimmäiseksi työssä on systemaattinen kirjallisuuskatsaus (SKK) sosiaaliseen verkostoanalyysiin ohjelmistotuotannossa. Toiseksi työssä on tapaustutkimus kansainvälisesti hajautetusta opiskelijaprojektista teollisessa asetelmassa. Tapaustutkimuksen tavoitteena on tutkia yhteyttä SVA-mittareiden ja hajautetun Scrumin tuloksien välillä. Verkot rakennettiin kerätystä kommunikaatiodatasta kuten sähköposteista. Tulokset perustuvat kehittäjille tehtyihin kyselyihin ja dataan projektinhallintajärjestelmästä. Emme onnistuneet tarjoamaan selkeistä malleja SVA-mittareiden ja sprinttien tuloksien yhteydelle viiden hypoteesimme avulla. Havaitsimme, että kaikilla ryhmillä oli erilainen kommunikaatiomalli, vaikka kaikki käyttivät samaa hajautetun Scrumin prosessia. Esimerkiksi SKK:n pohjalta odotimme löytävämme hallitsevan viestijän, mikä tapahtui yhdessä ryhmässä kolmesta. Työn keskeisin anti on toimia alustana tulevalle tutkimukselle.
Description
Supervisor
Lassenius, Casper
Thesis advisor
Paasivaara, Maria
Keywords
sosiaalinen verkostoanalyysi, maailmanlaajuisesti hajautettu ohjelmointikehitys, systemaattinen kirjallisuuskatsaus, tapaustutkimus, Scrum, ketterä ohjelmistokehitys, opetus, social network analysis, global software development, systematic literature review, case study, agile, teaching
Other note
Citation