Rahapoliittiset keinot vihreän siirtymän edistämiseksi euroalueella

No Thumbnail Available
Files
Pallonen_Tuukka_2024.pdf (565.81 KB)
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2024-05-03
Department
Major/Subject
informaatioverkostot
Mcode
SCI3026
Degree programme
Teknistieteellinen kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
28+8
Series
Abstract
Euroopan keskuspankki (EKP) on tunnistanut ilmastonmuutoksen erääksi uhaksi euroalueen taloudelle ja on ilmoittanut ottavansa jatkossa oman toimintansa ilmastovaikutukset paremmin huomioon. Tässä kandidaatintyössä tutkitaan, millaisia nämä ilmastonmuutoksen aiheuttamat riskit ovat ja miten rahapolitiikalla voidaan mahdollisesti tukea ilmastotavoitteiden saavuttamista. EKP:n ensisijainen tavoite on hintavakaus eli hallittu ja kohtuullinen inflaatio. Keskilämpötilan nousu ja sään ääri-ilmiöiden yleistyminen saattavat kuitenkin vaikuttaa inflaatiotasoon negatiivisten tarjonta- ja tuottavuusshokkien välityksellä. Toisaalta EKP:n tehtävänä on ylläpitää myös rahoitusvakautta, eli välttää erilaisia pankkikriisejä ja muita yllättäviä shokkeja pääomamarkkinoilla. Ilmastonmuutos saattaa vaarantaa rahoitusvakauden muun muassa heikentämällä yritysten liiketoiminnan kannattavuutta ja lisäämällä konkurssien määrää. Myös lainsäädännölliset ilmastotoimet saattavat aiheuttaa vastaavia riskejä erityisesti saastuttaville yrityksille. EKP pystyy ohjaamaan pääomaa vihreille toimialoille ja laskemaan vähäpäästöisten yritysten vieraan pääoman kustannusta ostamalla jatkossa enemmän kyseisten yritysten joukkovelkakirjoja ja suosimalla niitä lainojen vakuutena. Tällä on positiivinen vaikutus vähäpäästöisten yritysten investointimahdollisuuksiin ja kilpailukykyyn, mutta vaikutukset päästöihin ovat lopulta pieniä. Rahapolitiikan mahdollisuudet vaikuttaa ilmastonmuutoksen kaltaiseen monimutkaiseen ongelmaan ovat yksinään rajallisia, mutta vähäpäästöisiä yrityksiä suosiva rahapolitiikka toimii hyvänä lisänä jo olemassa olevan hiiliverotuksen ja päästökaupan tueksi. Erityisen hyvin ilmastonäkökulmien implementointi osaksi rahapolitiikkaa toimii euroalueen rahoitusvakauden turvaamiseen ja EKP:n oman toiminnan riskitason laskemiseen. Tiettyjä toimialoja ja yrityksiä suosiva rahapolitiikka voi aiheuttaa tulkinnallisia ristiriitoja EKP:n toimivallan kanssa, mutta näihin kriittisiin näkökulmiin voidaan vastata läpinäkyvällä viestinnällä.
Description
Supervisor
Fagerholm, Fabian
Thesis advisor
Holopainen, Mari
Keywords
Euroopan keskuspankki, rahapolitiikka, ilmastonmuutos, vihreä siirtymä
Other note
Citation