A green shade of blue

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Valokuvataiteen maisteriohjelma
Language
en
Pages
38 + 41
Series
Abstract
This Master of Arts thesis consists of a written part 'A Green Shade of Blue' and an artistic part that contains a photobook and an exhibition. The artistic part can be found documented in the attachments of the written part. The written part is based on a travelogue created during 2019 and 2021 in a former Finnish utopia colony in Brazil. It contemplates the concept of utopia and longing for something distant as a catalyst for human action, and meditates on the passage of time and the former migrants’ mission to live in harmony with nature. The text discusses the personal ties and motivations behind the work as well as the relationship between human and nature, tapping into themes such as ecology and corporeality. These ideas are explored further through the writings of posthumanist and phenomenologist thinkers such as Astrida Neimanis and Maurice Merleau-Ponty, and they are connected to theories of Vil m Flusser and my personal experiences behind image making, outlining the project’s theoretical framework. Furthermore, the written part uncovers the artistic process and influences behind the body of works as well as the building of the photobook and the exhibition. The photobook 'Are We There' recounts a performative journey to the old colony in the tropics, where photography plays a role in building a connection with the past by re-imagining and reconstructing it. Through rituals that immerse the human body in its environment, the work examines the questions of origin, belonging and coexistence. Along with new photographs the book includes old photographs and diary entries from Brazil, found from the Toivonen family's archives. The exhibition 'qual a cor do horizonte' extends the project experimentally into a gallery space and centres around the Brazilian concept 'saudade', a form of nostalgic longing, using different techniques of image producing, moving image and sound.

Tämä maisterin opinnäytetyö koostuu kirjallisesta osasta 'A Green Shade of Blue sekä taiteellisesta osasta, joka pitää sisällään valokuvakirjan ja näyttelyn. Taiteellinen osa löytyy dokumentoituna kirjallisen osan liitteistä. Opinnäytetyön kirjallinen osa pohjautuu vuosina 2019 ja 2021 kirjoitettuun matkapäiväkirjaan entisessä  suomalaisessa utopiasiirtokunnassa Brasiliassa. Työ käsittelee utopian konseptia sekä jonkin kaukaisen kaipuuta inhimillisen toiminnan lähtökohtana, ja pohtii ajan kulua sekä entisten siirtolaisten pyrkimystä elää harmoniassa luonnon kanssa. Teksti käsittelee henkilökohtaisia kytköksiä ja motiiveja työn taustalla sekä ihmisen ja luonnon välistä suhdetta koskettaen muun muassa ekologian ja ruumiillisuuden teemoja. Nämä teemat ovat laajemmassa käsittelyssä posthumanististen ja fenomenologisten ajattelijoiden, kuten Astrida Neimanisin ja Maurice Merleau-Pontyn tekstien kautta. Ne kytkeytyvät Vilém Flusserin teorioihin ja henkilökohtaisiin kokemuksiini kuvien tekemisen taustalla ja hahmottavat projektin teoreettista viitekehystä. Lisäksi kirjallinen osa artikuloi taiteellista työskentelyprosessia, vaikutteita teosten taustalla sekä  valokuvakirjan ja näyttelyn rakentumista. Valokuvakirja 'Are We There' kertoo performatiivisesta matkasta entiseen siirtokuntaan tropiikissa, jossa valokuvalla on roolinsa muodostettaessa yhteyttä menneisyyteen sen uudelleenkuvittelun ja -rakentamisen kautta. Ihmiskehon ympäristöönsä upottavien rituaalien avulla työ tarkastelee alkuperän, kuulumisen ja yhteiselon kysymyksiä. Uusien valokuvien lisäksi kirja sisältää Toivosen suvun arkistoista peräisin olevia vanhoja valokuvia sekä päiväkirjamerkintöjä Brasiliasta. Näyttely 'qual a cor do horizonte' laajentaa projektia kokeellisesti galleriatilaan ja keskittyy brasilialaisen nostalgista kaipuuta kuvaavan konseptin 'saudade' ympärille, käyttäen hyväksi erilaisia kuvantuottamisen tekniikoita, liikkuvaa kuvaa sekä ääntä.
Description
Supervisor
Timonen, Hanna
Thesis advisor
Savolainen, Maija
Keywords
utopia, nature, longing, corporeality, posthumanism, photography, migration, documentary
Other note
Citation