Käyttäjätutkimus Kulosaaren puistotien pyöräkadusta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-08-22
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT)
Language
fi
Pages
86+14
Series
Abstract
Pyöräkadusta tuli uudenlainen katutyyppi Suomessa tieliikennelain uudistuksen yhteydessä vuonna 2020. Pyöräkatu on sekaliikennekatu, jossa pyöräliikenne on hallitsevassa asemassa. Itäbaanan osana oleva Kulosaaren puistotie on ensimmäinen Helsinkiin rakennettu pyöräkatu. Tässä työssä tutkittiin uudistetun Kulosaaren puistotien käyttöä sekä käyttäjien kokemuksia ja mielipiteitä. Tutkimus jakautui kahteen osaan: kuvaustutkimukseen ja kyselytutkimukseen. Kuvaustutkimuksessa kadulta kuvattujen videoiden sisältämiä liikennetilanteita ja ihmisten liikennekäyttäytymistä. Kyselytutkimuksessa tutkittiin kadun käyttäjien kokemuksia ja mielipiteitä pyöräkadusta. Auto- ja pyöräliikenteen määrillä sekä vuorokauden ajalla havaittiin olevan vaikutusta ohitusten määriin. Yleensä ohitus tehtiin liikennetilanteen salliessa, mutta moni autoilija jätti ohituksen tekemättä, vaikka ohitusmahdollisuus olisi ollut. Pyöräilijät taas ohittivat hitaampia pyöräilijöitä empimättä. Kadulla havaittiin myös jonkin verran muun muassa rinnakkain pyöräilyä ja ilman käsiä pyöräilyä. Jalkakäytäväpyöräily oli harvinaista. Kadun nopeudet olivat silmämääräisesti yleensä maltillisia, eikä konfliktitilanteita havaittu. Yleisesti liikenne vaikutti sujuvan normaalisti. Kyselytutkimuksen vastaukset erosivat toisistaan vastaajaryhmien välillä, ja vastaukset olivat osin ristiriitaisia. Autoilijat, kulosaarelaiset ja kävelijät arvoivat katua kriittisemmin kuin pyöräilijät ja ei-autoilijat. Kadulla pyöräily ja kävely koettiin ryhmästä ja vastaajasta riippuen turvalliseksi, miellyttäväksi, sujuvaksi ja loogiseksi osaksi pyöräilyn ja kävelyn reittejä mutta ei kuitenkaan varauksetta. Kadun mäkisyys, pyöräilijöiden ja autoilijoiden käyttäytyminen, sekä pyöräkadun liitoskohta vanhaan pyöräliikenteen järjestelyyn koettiin ongelmallisina. Eroteltuja pyöräliikenteen ratkaisuja pidettiin yleisesti pyöräkatua parempana ratkaisuna, mutta pyöräkatua kannattavia ääniä myös oli. Pyöräkatua voidaan pitää kompromissiratkaisuna kadulle, jossa autoliikenteestä eroteltu laadukas pyöräliikenteen ratkaisu ei ole perusteltu tai mahdollinen, ja jossa pyöräliikennettä on paljon ja autoliikennettä vähän. Erityisesti pitkillä ja jyrkähköillä ylämäkiosuuksilla pyöräliikenteen erottelu autoliikenteestä olisi suotavaa.

Bicycle street became a new type of road in Finland in 2020, when the Road Traffic Act was reformed. A bicycle street is a mixed-traffic street where cycling is predominant. Kulosaaren puistotie is the first bicycle street built in Helsinki, and it is part of major eastern bicycle route, Itäbaana. This study studied the use of the renewed Kulosaaren puistotie and the experiences and opinions of the users. The study was divided into two parts: a video study and a survey study. In the descriptive study, videos of the street were used to observe traffic situations and traffic behaviour. In the survey, the experiences and opinions of street users on the bicycle street was studied. The volumes of car and cycle traffic and the time of day were found to have an impact on the number of overtaking. In general, overtaking was done when traffic conditions allowed but many motorists did not overtake even when overtaking would have been possible. Cyclists, on the other hand, overtook slower cyclists without hesitation. There were also some observations of cycling parallel in pairs and hands-off cycling. Cycling on the sidewalks was rare. Speeds were generally moderate, and no conflict situations were observed. In general, traffic appeared to flow normally. Survey responses differed between respondent groups, with some contradictory responses. Motorists, residents and walkers were more critical of the street than cyclists and non-motorists. Depending on the group and the respondent, cycling and walking on the street was perceived as a safe, pleasant, smooth and a logical part of cycling and walking routes, but not without reservations. The gradients of parts of the street, the behaviour of cyclists and motorists, and the joining with the old cycle path arrangement were perceived as problematic. The segregated cycle solutions were generally considered preferable to the bicycle street, but there were also some voices in favour of it. The bicycle street can be seen as a compromise solution for a street where a high-quality bicycle paths or lanes are not justified or possible, and where there is a high level of cycle traffic and low levels of car traffic. Particularly on long and steep uphill stretches, a separation of cycling from car traffic would be desirable.
Description
Supervisor
Kyttä, Marketta
Thesis advisor
Pasanen, Teppo
Kajosaari, Anna
Keywords
pyöräkatu, pyöräliikenne, katusuunnittelu, liikennesuunnittelu, liikennekäyttäytyminen
Other note
Citation