Circular economy and property development - potential for construction client

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2019-12-16
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Real Estate Economics (REC)
Language
en
Pages
81 + 2
Series
Abstract
Circular economy has been seen as a way to maintain the value of resources by keeping them in a circulation. The concept of circular economy comprises multiple schools of thoughts and it has been defined in various ways. Due to significant environmental impact caused by construction and real estate industry, the role of construction clients is undisputable in a transition towards circular economy. This master’s thesis aims to increase the understanding on the construction clients’ possibilities to adapt circular economy practices in the property development, especially in campus facilities. Currently, the research regarding circular economy from construction client’s perspective is scarce. The research questions are answered by conducting the literature review and expert interviews for different stakeholders of the property development process. Literature review aims to provide a background for the research in order to understand how the principles of circular economy can be applied in the built environment and property development processes. The gained knowledge in the literature review will be deepened through seven thematic interviews with professionals of real estate and construction sector The major challenges for the construction client in order to act more circular are the financial feasibility of development processes, uncertainties related to new materials and contractual issues. To tackle these challenges construction client should; (1) have an adequate knowledge on circular economy; (2) set a measurable criterion to assess the level of circularity; (3) facilitate collaboration between different stakeholders; (4) and finally, supervise the construction and demand detailed building information documentation. Furthermore, this thesis recognized several needs for a further research. For example, the opportunities of digitalization in more detailed building information management should be researched. Moreover, the need for circular economy framework in the built environment was recognized. Research is funded by University Properties of Finland Ltd (later SYK) and is part of a project coordinated by Sitra.

Kiertotalous on nähty keinona säilyttää resurssien arvo pitämällä ne suljetuissa kierroissa. Kiertotalous käsittää useita erilaisia koulukuntia ja sitä on pyritty myös selittämään eri tavoin. Rakennus- ja kiinteistöalan merkittävä vaikutus ympäristöömme on tunnistettu jo kansainvälisellä tasolla. Rakennushankkeiden tilaajien rooli tulee olemaan kiistaton alan siirtyessä kohti kiertotaloudellisempia toimintamalleja. Tämä diplomityö pyrkii kasvattamaan tietoisuutta tilaajan mahdollisuuksista soveltaa kiertotalouden periaatteita etenkin kampuskiinteistöjä koskevissa kiinteistökehityshankkeissa. Tällä hetkellä aihetta käsittelevää tutkimusta on hyvin niukasti saatavissa. Tutkimuskysymyksiin vastataan kirjallisuuskatsauksen ja asiantuntijahaastatteluiden avulla. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on tarjota teoreettinen tausta tutkimukselle, sekä selittää kuinka kiertotalouden periaatteita voidaan soveltaa rakennetussa ympäristössä ja kiinteistökehityshankkeissa. Kirjallisuuskatsauksessa kerättyä teoriapohjaa syvennetään suorittamalla seitsemän teemahaastattelua rakennus- ja kiinteistöalan ammattilaisten kanssa. Suurimpia haasteita kiertotaloudellisemman toiminnan kannalta tilaajalle aiheuttaa kehityshankkeiden kannattavuus, uusiin materiaaleihin liittyvät epävarmuustekijät sekä sopimukselliset asiat sidosryhmien kanssa. Selättääkseen nämä haasteet rakennushankkeen tilaajan; (1) tulisi omata riittävä tietous kiertotaloudesta; (2) asettaa kiertotalouden toteutumista mittaava kriteeristö; (3) edesauttaa yhteistyötä eri sidosryhmien välillä; (4) ja viimeiseksi valvoa rakentamisen toteutumista suunnitelulla tavalla sekä vaatia yksityiskohtaista rakennustiedon dokumentointia. Tämä diplomityö tunnisti useita tarpeita jatkotutkimukselle. Esimerkiksi digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia yksityiskohtaisemman rakennusinformaation hallinnassa tulisi tutkia. Lisäksi työssä tunnistettiin tarve kiertotalouden viitekehykselle rakennetussa ympäristössä. Diplomityö on Suomen Yliopisto Kiinteistöt Oy:n (myöhemmin SYK) rahoittama sekä osa Sitran koordinoimaa kiertotalousprojektia.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Lassila, Ari-Pekka
Nenonen, Suvi
Keywords
circular economy, property development, construction client, property development process
Other note
Citation