Tuotekustannuslaskennan kehittäminen tilausohjautuvaan suunnitteluun perustuvassa tuotannossa

dc.contributorAalto-yliopistofi
dc.contributorAalto Universityen
dc.contributor.advisorSalmi, Arno
dc.contributor.authorJouhten, Esa
dc.contributor.schoolInsinööritieteiden korkeakoulufi
dc.contributor.supervisorNiemi, Esko
dc.date.accessioned2015-01-30T10:01:47Z
dc.date.available2015-01-30T10:01:47Z
dc.date.issued2015-01-26
dc.description.abstractTuotteiden hinnoittelu on teollisuusyrityksissä keskeinen päätöksentekoprosessi, jolla on merkittävä vaikutus yrityksen kilpailukykyyn ja liiketoiminnan kannattavuuteen. Voidakseen hinnoitella tuotteensa kilpailukykyisesti yrityksen on kyettävä määrittämään tuotteidensa valmistuksesta aiheutuvat kustannukset. Tuotekustannuslaskenta on merkittävä haaste erityisesti tilausohjautuvaan suunnitteluun perustuvassa tuotannossa, jossa asiakkaan kysyntä kohdistuu tuotteeseen jo ennen sen suunnittelun valmistumista. Työ käsittelee tilauskohtaisesti suunniteltavien sähkökoneiden tuotekustannuslaskentaa ja keskittyy erityisesti tuotteiden ennakkokustannuslaskentaan eli tuotekustannusten arviointiin tarjousten valmistelun aikana, jolloin tuotteen tarkkaa rakennetta ja valmistusprosessia ei tunneta. Lisäksi työssä käsitellään tuotekustannusarvioiden tarkkuuden mittausta ja luotettavuuden analysointia sekä niiden vaikutusta tuotteiden hinnoitteluun. Työn tavoitteena oli kehittää sähkökoneita valmistavalle tuotantoyksikölle työkalut ja toimintamallit, joiden avulla parannetaan ennakkokustannuslaskennan tehokkuutta, tarkkuutta ja luotettavuutta. Sähkökoneiden ennakkokustannuslaskennan haasteet selvitettiin tutkimalla tuotteiden valmistusta ja valmistuskustannuksiin vaikuttavia tekijöitä, tuotekustannusten arvioinnissa käytettyjä menetelmiä ja työkaluja sekä tuotekustannusarvioiden jälkiseurantaa sähkökoneita valmistavaan tuotantoyksikköön kohdistetun tapaustutkimuksen avulla. Työn tutkimusmenetelmänä oli osallistuva tapaus-tutkimus. Lisäksi aineistona käytettiin henkilöstön haastatteluja, sisäisiä dokumentteja sekä yksikön operatiivisesta toiminnasta kerättyä tietoa. Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella määriteltiin tärkeimmät kehityskohteet sähkökoneiden ennakkokustannuslaskennassa ja tuotekustannusarvioiden jälkiseurannassa. Tunnistettujen kehityskohteiden perusteella tuotantoyksikölle kehitettiin uusi työkalu sähkökoneiden tuotekustannusten arviointiin ja esitettiin suositukset tuotekustannusten arviointiin ja tuotekustannusarvioiden jälkiseurantaan liittyvistä toimintamalleista. Tilausohjautuvaan suunnitteluun perustuva tuotanto todettiin erittäin haastavaksi ympäristöksi tuo-tekustannuslaskennan kannalta. Rakenteeltaan ja valmistusprosessiltaan monimutkaisen tuotteen kustannusten arviointi puutteellisten tietojen perusteella on hankalaa ja edellyttää useiden eri arviointimenetelmien soveltamista, mikä selittää asiantuntijoiden kokemukseen perustuvien intuitiivisten menetelmien suosiota tilauskohtaisesti suunniteltavien tuotteiden kustannusten arvioinnissa. Arviointimenetelmien ohella arviointiin liittyvän tiedon hallinnalla ja ylläpidolla sekä kustannusarvi-oiden jälkiseurannalla todettiin olevan tärkeä merkitys arviointitarkkuuden ja kustannusarvioiden luotettavuuden kannalta.fi
dc.description.abstractProduct pricing is an essential decision-making process that affects the competitiveness and profitability of manufacturing companies. In order to set competitive prices, a company must be able to determine the manufacturing costs of their products. Product cost calculation is a major challenge in engineer-to-order manufacturing where the product price is set before the engineering process is completed, and the product cost is estimated without detailed knowledge of the product design and manufacturing process. This study discusses product cost calculation in engineer-to-order companies and focuses on product cost estimation done as a part of responding to customer inquiries. In addition, the study seeks to create understanding how the precision and reliability of cost estimates affect product pricing. The target of the study was to develop new tools and processes to improve the efficiency of product costing, and the accuracy and reliability of the cost estimates used in the pricing of custom-made electrical machines. The challenges in product costing were explained by studying the manufacturing process and cost structure of the electrical machines, and the tools and processes used in product cost estimation and monitoring precision and reliability of the estimates. The research was conducted as a case study in which the researcher took part in the cost estimation process of a company manufacturing custom-made electrical machines for heavy industries. In addition, interviews of the company personnel, internal documents and guidelines, and data collected from the operational processes of the company were used as secondary research material. Based on the observations made during the case study, the targets were set for the development of tools and processes used in product cost estimation and monitoring the precision and reliability of the estimates. To meet the targets a new tool and process were developed for the cost estimation of the electrical machines and recommendations were given to the manufacturing company on the best practices for controlling the precision and reliability of the cost estimates. Estimating the costs of the custom-made electrical machines was found to be very challenging. Various estimation methods needed to be applied to estimate accurately and efficiently the costs of these complex products without detailed knowledge of the product design and manufacturing process which partly explains why intuitive estimation methods based on the experience and knowledge of experts are commonly used in the cost estimation of engineer-to-order products. In addition the study revealed that the precision and reliability of the cost estimates are not only dependent on the chosen estimation method but also on the management of cost data and the follow-up and analysis of actual product costs.en
dc.ethesisidAalto 9766
dc.format.extent93+2
dc.identifier.urihttps://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/15084
dc.identifier.urnURN:NBN:fi:aalto-201501301806
dc.language.isofien
dc.locationP1
dc.programmeKonetekniikan koulutusohjelmafi
dc.programme.majorTuotantotekniikkafi
dc.programme.mcodeK3002fi
dc.rights.accesslevelclosedAccess
dc.subject.keywordtuotekustannusten arviointifi
dc.subject.keywordtuotekustannuslaskentafi
dc.subject.keywordtilausohjautuva suunnittelufi
dc.subject.keywordhinnoittelufi
dc.titleTuotekustannuslaskennan kehittäminen tilausohjautuvaan suunnitteluun perustuvassa tuotannossafi
dc.titleDeveloping product cost calculation process in engineer-to-order manufacturingen
dc.typeG2 Pro gradu, diplomityöen
dc.type.okmG2 Pro gradu, diplomityö
dc.type.ontasotMaster's thesisen
dc.type.ontasotDiplomityöfi
dc.type.publicationmasterThesis
local.aalto.idinssi50557
local.aalto.openaccessno
Files